Odluka o proglašenju elementarne nepogode TUČA na području grada Orahovice te općine Nova Bukovica i Zdenci

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,150/11,144/12 i 19/13), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N/N br. 73/97 i 174/04) i članka 43. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije broj: 2/13.), obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije dana 30. lipnja 2016. godine, donosi

O D L U K U

o proglašenju elementarne nepogode TUČA

na području grada Orahovice te općine Nova Bukovica i Zdenci

 

 

I

            Proglašavam elementarnu nepogodu za područje grada Orahovice te općine Nova Bukovica i Zdenci, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom dana 27. lipnja 2016. godine, a kojom su na navedenom prostoru nanesene velike materijalne štete na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) i trajnim nasadima te na objektima i infrastrukturi.

II

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br 73/97.) obvezuju se Općinska/Gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće-Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda koje će zbrojne podatke dostaviti Državnom povjerenstvu.

III

            Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne nepogode.

IV

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» Virovitičko-podravske županije.

 

KLASA: 920-11/16-01/03

URBROJ: 2189/1-03/5-16-4

Virovitica, 30. lipanj 2016.

 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

                                                                                                         

 

Obnašateljica dužnosti župana

Sanja Bošnjak, univ.spec.oec.