Zakoni i ostali propisi iz područja djelovanja Grada Orahovice

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 86/08, 61/11

Zakon o lokalnim izborima NN 144/12

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15

Zakon o računovodstvu NN 78/15, 134/15

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13

Zakon o gradnji NN 153/13

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13

Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09

Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15

Zakon o radu NN 93/14

Opći porezni zakon NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15

Zakon o javnoj nabavi NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14

Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15

Uredba o uredskom poslovanju

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13

Zakon o knjižnicama NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09

Zakon o koncesijama NN 143/12

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti NN 36/15

Zakon o savjetima mladih NN 41/14

Zakon o sustavu civilne zaštite NN 82/15

Zakon o zaštiti od požara NN 92/10

Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10, 19/14

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15

Ovršni zakon NN 112/12, 25/13, 93/14

Zakon o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14

Zakon o upravnim sporovima NN 20/10, 143/12, 152/14

Zakon o parničnom postupku NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14

Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14, 99/15

Stečajni zakon NN 71/15

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15