Javni poziv za prijavu programa-projekata udruga za sufinanciranje iz proracuna za 2016.

GrbGradaOrahoviceGrancice

Na temelju Zakona o udrugama ( N.N. br. 88/01, 11/02 i 74/14), i članka 34. točke 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Odluke gradonačelnika Klasa:400-01/15-01/20Urbroj: 2189/12-01/01-15-1 od 03.kolovoza 2015.godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD ORAHOVICU ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA

GRADA ORAHOVICE U 2016. GODINI

 

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga za sufinanciranje iz Proračuna Grada Orahovice u 2016. godini javnih potreba u područjima od interesa za Grad Orahovicu.

 

2. Pravo na podnošenje prijave

Pravo podnošenja prijedloga na javni poziv imaju sve udruge, neprofitne organizacije i ustanove koje su osnovane ili djeluju na području Grada Orahovice i obavljaju djelatnosti iz područja za koje se raspisuje javni poziv.

Svaki prijavljeni program treba imati zasebnu prijavu.

Ovaj poziv ne obuhvaća: vjerske zajednice, vijeća nacionalnih manjina, političke stranke i neprofitne organizacije (ustanove) kojima je Grad Orahovica osnivač.

 

3. Područje programa/projekata od interesa za Grad Orahovicu

Grad Orahovica financirat će sljedeće programe/projekte:

­          redovitu djelatnost amaterskih klubova u športu,

­          redovitu djelatnost udruga u kulturi,

­          programe poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma,

­          programe manifestacija u kulturi,

­          redovitu djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite,

­          redovitu djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

­          programe mladih te osoba treće životne dobi,

­          programe brige o osobama s posebnim potrebama,

­          financiranja vannastavnih programa u školstvu,

­          programe ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Orahovicu.

 

4. Postupak i rok za podnošenje prijave

            Podnositelji prijave – udruge, svoje programe/projekte prijavljuju isključivo na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili preuzeti sa službene web stranice Grada Orahovice www.orahovica.hr.

            Prijave se dostavljaju osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili poštom na adresu Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

Rok za podnošenje prijava je 28. kolovoza 2015.godine.

 

5. Sadržaj prijave

­          detaljan opis i financijski plan programa/projekta

­          Rješenje o upisu udruge u Registar udruga (preslika)

­          popunjen propisani obrazac prijave za sufinanciranje programa/projekata udruga iz Proračuna Grada Orahovice za 2016.godinu

­          ovjeren Zapisnik sa zadnje održane sjednice skupštine

 

6. Kriteriji za vrednovanje programa/projekta

            Kriteriji za vrednovanje programa/projekta propisani su člankom 5. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava udruga i drugih neprofitnih organizacija na sufinanciranje programa/projekata iz Proračuna Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 6/14).

 

7. Postupak uvrštavanja programa/projekata u Proračun Grada Orahovice

Povjerenstvo za vrednovanje i ocjenu projekata/programa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će izvršiti odabir programa i projekata te iste uključiti u Proračun Grada Orahovice za 2016.godinu prema financijskim mogućnostima.

Programe u športu Povjerenstvo će razmotriti zajedno s Zajednicom športskih udruga Grada Orahovice.

Prijedlozi programa koji ne budu predani s potpunim podacima, prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, nisu unutar područja djelatnosti raspisanih Javnim pozivom, odnosno ne udovolje navedenim uvjetima neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba Grada Orahovice za 2016. godinu

S podnositeljima zahtjeva čiji će programi biti uključeni u Proračun Grada Orahovice za 2016. godinu sklopiti će se posebni ugovori nakon prihvaćanja izvješća za 2015. godinu.

Izvješća o utrošenim sredstvima, sukladno članku 5. Ugovora o donaciji, podnositelji su dužni dostaviti do 31.siječnja 2016.godine.

Sve udruge čiji programi budu uvršteni u Proračun Grada Orahovice za 2016.godinu, dužne su postupiti u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14).

 

Klasa:  400-01/15-01/20                                                                   

Urbroj: 2189/12-02/01-15-2

Orahovica, 03. kolovoza 2015.

Pročelnik JUO:

Zvonko Nađ, dipl.oec.

 

Obrazac prijave za sufinanciranje programa-projekata udruga iz proracuna G.O. za 2016.