JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11), točke II. Ugovora o povjeravanju poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim kompleksom „Jezero – Ružica grad“ (SN Grada Orahovica br. 05/06), a na temelju Odluke člana Uprave – direktora Ružica grad d.o.o. Orahovica od 19. 05. 2014. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA I POSLOVNOG PROSTORA NA TURISTIČKOM KOMPLEKSU

“JEZERO-RUŽICA GRAD”

I.

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta na Turističkom kompleksu „Jezero – Ružica grad“ Orahovica i to:

1. Neizgrađeno zemljište na platou ispred sanitarnog čvora s lijeve strane jezera, gledajući od brane prema cesti, površine 200 m2, za djelatnost usluga, po početnoj cijeni za najmanje 30 dana zakupa:

– do 10 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 16,00 kn,

– od 10 m2-20 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 13,00 kn,

– od 21 m2-30 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 10,00 kn,

– od 31 m2-35 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 8,00 kn,

– od 36 m2-40 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 6,00 kn,

– od 41 m2-45 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 4,00 kn,

– više od 45 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 3,00 kn.

Dnevna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 25,00 kn.

Gore navedene cijene su bez PDV-a i na njih će se obračunati PDV.

2. Neizgrađeno zemljište s lijeve strane, gledajući od ceste prema brani, površine 80 m2, za postavljanje zabavnog parka za djecu, po početnoj cijeni za najmanje 30 dana zakupa:

– do 10 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 16,00 kn,

– od 10 m2-20 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 13,00 kn,

– od 21 m2-30 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 10,00 kn,

– od 31 m2-35 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 8,00 kn,

– od 36 m2-40 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 6,00 kn,

– od 41 m2-45 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 4,00 kn,

– više od 45 m2 početna cijena zakupa po 1 m2 iznosi 3,00 kn.

Gore navedene cijene su bez PDV-a i na njih će se obračunati PDV

3. Poslovni prostor, drvena kućica površine 4 m2. Početna cijena iznosi 400 kn mjesečno + PDV.

4.Poslovni prostor, drvena kućica površine 4 m2. Početna cijena iznosi 400 kn mjesečno + PDV.

5.Poslovni prostor, štand površine 2m2. Početna cijena iznosi 150 kn mjesečno + PDV.

6.Poslovni prostor, štand površine 2m2. Početna cijena iznosi 150 kn mjesečno + PDV.

7. Poslovni prostor, štand površine 2m2. Početna cijena iznosi 150 kn mjesečno + PDV.

II.

OPĆI I POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

1. Neizgrađeno zemljište iz točke I. ovog Natječaja daje se u zakup na određeno vrijeme u zatečenom stanju, s tim da su svi zakupnici o svom trošku dužni dovesti potrebitu električnu energiju do svojih objekata i ugraditi sat za mjerenje potrošnje.

2. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbama članka 23. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH br. 91/96, 124/97 i 174/04) na trošak zakupnika.

3. Ponuditelj je uz ponudu dužan uplatiti jamčevinu u visini 50 % isklične/početne zakupnine za poslovni prostor za koji se natječe, o čemu mora priložiti dokaz o uplati (broj žiro-računa HR20 2500009-1102166759), poziv na broj za fizičke i pravne osobe 02 Datum plaćanja te naznačiti broj računa banke radi povrata jamčevine.

4. Natječaj je otvoren do kraja turističke sezone, s tim da će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja svakih 10 dana razmatrati prispjele ponude, sve do popunjenja ponuđenog neizgrađenog zemljišta i poslovnih prostora.

5. Ponude sa svim traženim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno u sjedištu Društva RUŽICA GRAD d.o.o. na adresi: Orahovica, F. Gavrančića 6, soba br. 7, odnosno mogu se uputiti poštom na adresu: RUŽICA GRAD d.o.o., F.Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom “NATJEČAJ ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ”.

6. Prvenstvo na zakup neizgrađenog zemljišta i dobivanje mjesta ima osoba koja ispunjava natječajne uvjete i koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

7. Pravo zakupa na neizgrađeno zemljište ne može ostvariti fizička ili pravna osoba:

koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Orahovici, po bilo kom osnovu;

– čija su dugovanja ostala nenaplativa sa osnove zastare (ovaj uvjet odnosi se na obrte i trgovačka društva neovisno o statusu i obliku);

– koja je vlasnik 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima koja imaju dospjele, a

nepodmirena obveze prema Gradu Orahovici neovisno o statusu i obliku trgovačkog društva;

– protiv koje Grad Orahovica vodi sudski ili upravni spor.

Sve ovo utvrđivat će JUO grada Orahovice prilikom otvaranja ponuda.

8. Pismena prijava ili ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

– osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (obavezno navesti JMBG/MB i OIB), s imenom i prezimenom, nazivom i adresom ponuditelja;

– presliku osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba;

– redni broj poslovnog prostora iz natječaja za koji se daje ponuda;

– dokaz o uplati jamčevine;

– ponuđeni iznos zakupnine koji ne može biti niži od početne cijene;

– naznačiti naziv djelatnosti kojom će se pravna ili fizička osoba baviti. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i javnih površina procijenit će o vrsti usluga koje će se moći vršiti na zakupljenom prostoru.

9. Ponude, koje nisu potpune, odnosno ne ispunjavaju uvjete iz natječaja i ponuđena cijena je ispod početne, neće se razmatrati.

10. Ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratiti će se jamčevina po okončanju javnog natječaja.

Jamčevina ponuditelja čija ponuda je utvrđena kao najpovoljnija, zadržava se kao beskamatno sredstvo osiguranja plaćanja dospjelih, a ne naplaćenih iznosa zakupnine tijekom trajanja zakupa.

11. Neizgrađeno zemljište daje se u zakup u postojećem stanju, a pojedinačne zahtjeve za eventualno uređenje poslovnog prostora (rekonstrukcije – adaptacije) Odlukom će odobravati Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica, uz prethodnu suglasnost predsjednika Skupštine Društva.

12. Otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Orahovica, a o datumu i vremenu zainteresirani ponuditelji biti će posebno obaviješteni. Postupku otvaranja ponuda u zatvorenim omotnicama imaju pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponude ili njihovi punomoćnici uz predočenje ovlaštenja. Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda.

13. Na temelju zapisnika Povjerenstva, Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica donijeti će prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora i neizgrađenog zemljišta iz ovog Javnog natječaja.

14. Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora iz ovog Javnog natječaja donosi Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica.

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem izviješten o rezultatima provedenog Natječaja i to u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

15. Ako se nakon otvaranja ponuda, ocijeni da pristigle ponude bilo u cjelini ili pojedinačno po izloženim poslovnim prostorima, ne ispunjavaju kriterije iz natječaja, odnosno da su u suprotnosti s utvrđenom politikom razvoja poduzetništva, takve ponude će biti odbačene. Pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima glede troškova sudjelovanja u postupku natječaja.

16. Ponuditelj koji je dostavio ponudu za zakup poslovnog prostora izloženog u ovom Javnom natječaju, a koji je prije donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, odustao od zakupa prostora za koji je dostavio ponudu, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

17. Ponuditelj koji je izabran kao najpovoljniji, pisanim će putem, u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke, biti pozvan da pristupi zaključivanju ugovora o zakupu sa Ružica grad d.o.o. Orahovica, a prije potpisivanja Ugovora, dužan je uplatiti cijeli izlicitirani iznos.

Ukoliko uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi zaključivanju ugovora o zakupu u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od zakupa poslovnog prostora za koji se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

U takvom slučaju posebnim će se zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg.

20. Zakupoprimci su dužni na kraju sezone platiti potrošenu električnu energiju. Prilikom primopredaje izvršiti će se početno očitanje brojila i na kraju sezone završno stanje brojila i na osnovu toga napraviti će se obračun potrošene električne energije za svakog zakupoprimca.

21. Sve dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti u sjedištu Ružice grad d.o.o., svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

U Orahovici, 23. svibnja 2014.

RUŽICA GRAD d.o.o.

Član Uprave – direktor:

Tamara Petrović, mag.oec.