UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

 

 

KLASA:110-01/10-01/5

URBROJ:2189/12-01/01-14-10

Orahovica, 6. veljače 2014.

 

Na temelju članka 19. st.1.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine,br.86/08 i 61/11- u nastavku teksta ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice raspisao je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto: komunalno-prometni redar– jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca:

 

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

–          obavlja poslove utvrđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnikom o uvjetima za poslove upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkirnih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te program i način osposobljavanja službenika te ostale poslove utvrđene drugim zakonima, propisima i aktima grada Orahovice

 

–          nadzire primjenu komunalnih i ostalih zakona, propisa i općih akata iz nadležnosti komunalnog i prometnog redarstva

–          sudjeluje u izradi prijedloga Odluke o komunalnom redu i drugih akata na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih zakona i propisa kojima se uređuje nadležnost za postupanje komunalnog i prometnog redara

–          upozorava pravne i fizičke osobe na  postupanje sukladno Zakonu, propisima i odlukama iz svoje nadležnosti te poduzima propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnih radnji i nepravilnosti

–          vodi upravni postupak, predlaže i izrađuje rješenja kojima  naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

–          izriče mandatne kazne na mjestu prekršaja i izdaje obavezne prekršajne naloge

–          predlaže pokretanje prekršajnih i drugih postupaka

–          izrađuje i podnosi izvješća, vodi baze podataka i evidencije propisane zakonima, drugim propisima, odlukama i ostalim aktima kojima se utvrđuju nadležnosti komunalnog i prometnog redara

–          sudjeluje u izradi Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te ostalih programa temeljem propisa iz oblasti komunalnog i prometnog redarstva te ostalih posebnih zakona i propisa

–          surađuje s mjesnim odborima na području grada radi učinkovitijeg održavanja komunalnog i prometnog reda

–          surađuje s nadležnim inspekcijama

 

– 2 –

–          sudjeluje u organizaciji gradskih svečanosti i različitih manifestacija i društvenih događanja kojima je nositelj grad Orahovica i Turistička zajednica grada Orahovice

–          obavlja poslove vozača službenog automobila za potrebe službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu

–          obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Podaci o plaći

Bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na

koje  je službenik raspoređen (2,20) i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje na koje se službenik prima

obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Pravila testiranja

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Intervju se boduje na isti način kao i testiranje.

Ostala pravila testiranja

–          po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

–          po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu na ista treba odgovoriti,

–          za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

● koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

● koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva,

● napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja

– ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

–          Ustav Republike Hrvatske

–          osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave,

–          osnova upravnog postupka i uredskog poslovanja i

–          osnova upravnog područja za koje je raspisan natječaj.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. Ustav Republike Hrvatske (N.N.br.85/10-pročišćeni tekst)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br.19/13-pročišćeni tekst).
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN br.47/09)
 4. Uredba o uredskom poslovanju (NN br.7/09)
 5. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95,70/97, 128/99,57/00, 129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12, 94/13, 153/13).

– 3 –

 1. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.5/06 i 6/09
 2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br.94/013)
 3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
 4. Zakon o gradnji (NN br.153/13).
 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br.67/08,48/10,74/11,80/13,158/13)
 6. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programa i načina osposobljavanja službenika  (NN br.143/08,105/09,52/10 i 53/12).

 

Intervju

–          razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove

–          povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelniku – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje  o prijmu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, Gradonačelniku Grada Orahovice.

 

3. POZIVANJE NA TESTIRANJE

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web strani grada Orahovice www.orahovica.hr te na oglasnoj ploči Gradske uprave Orahovica, Franje Gavrančića 6 (I.kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa s kojima će se provesti testiranje.

 

Grad Orahovica