Javni natječaj – davanje u zakup školske imovine za 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ – MAŽURANIĆ,

ORAHOVICA

Klasa: 372-03/13-01/6

Urbroj: 2189-28-13-01

Orahovica, 17. prosinca 2013.

Na temelju članka 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br.7/10. i 2/12.) Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

radi davanja u najam/zakup školske imovine za 2014. godinu

Predmet natječaja je najam/zakup:

1.  športska dvorana do 150 m2 38,00 kn/h

2.  športska dvorana  iznad 150 m2 80,00 kn/h za športske klubove, a

120,00 kn/h za rekreaciju

3.  trim kabinet                                                                20,00 kn/h

4.  prostor stare školske zgrade u Novoj Jošavi              20,00 kn/h

(90 m2)

Prostor  pod točkom 1. i 2.  iznajmljuje se na određeno vrijeme od 1.2.2014. do 31.12.2014.,

radnim danom  od 20:30 do 23 sata, a subotom i nedjeljom  po potrebi.

Prostor se ne iznajmljuje kada ga koriste OŠ i SŠ i u vrijeme kolektivnih godišnjih odmora.

Namjena: rekreacija, športske aktivnosti

Prostor pod rednim brojem 3. iznajmljuje se na određeno vrijeme  od 1.1.2014. do 31.12. 2014. prema unaprijed utvrđenom  rasporedu.

Prostor pod rednim brojem 4. iznajmljuje se na određeno vrijeme od 1.1.2014. do 31.12.2014.

Namjena: slobodne aktivnosti

 

Ponude mogu davati fizičke i pravne osobe

Pisana ponuda za najam/zakup mora sadržavati: naziv, adresu, ime i prezime kontakt osobe, OIB fizičke ili pravne osobe, telefonski broj ponuditelja, s točnom oznakom željenog prostora i vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru te broj sati tjedno za točke 1. i 2., te 4.

 

Ponude na natječaj treba dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivane Brlić- Mažuranić  Orahovica, Trg Tina Ujevića 1, 33 515 Orahovica u roku od 8 dana od objave natječaja (od 17.12.2013. do 25.12.2013.), s naznakom  „ Ne otvarati – za natječaj“.

Ponude se otvaraju u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić, Orahovica, Trg Tina Ujevića 1,  30.12.2013. godine u 12.00 sati u zbornici Škole.

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana zaključenja     natječaja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta  iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine/najamnine.

Povjerenstvo za izbor najpovoljnije ponude zadržava pravo odbiti svaku ponudu bez obveze prema ponuditeljima.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, Trg Tina Ujevića 1 ili na broj telefona / faxa  033/ 673-485 svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

 

RAVNATELJICA

Maja Škraba, prof.