Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/13-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-13-5

Orahovica,  17. prosinca  2013.

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

4. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice

za dan

 

23. prosinca 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1

(središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

1.  Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća,

 

  1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna grada Orahovice za 2013. godinu i projekcija Proračuna za 2014. i 2015. godinu,

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za 2013. godinu,

 

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa grada Orahovice za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu,

 

 

– 2 –

 

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2013. godinu,

 

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2013. godinu,

 

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području grada Orahovice za 2013. godinu,

 

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2013. godinu,

 

10.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području grada Orahovice za 2013. godinu,

 

11.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Grada Orahovice za 2013. godinu,

 

12.  Prijedlog Proračuna grada Orahovice za 2014. godinu i projekcija Proračuna za 2015. i 2016. godinu,

 

13.  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za 2014. godinu,

 

14.  Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2014. godinu,

 

15.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2014. godinu,

 

16.  Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području grada Orahovice za 2014. godinu,

 

17.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području grada Orahovice za 2014. godinu,

 

18.  Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području grada Orahovice za 2014. godinu,

 

19.  Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području grada Orahovice za 2014. godinu,

 

20.  Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2014. godinu,

 

21.  Prijedlog Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2014. godinu,

– 3 –

 

 

22.  Prijedlog Strateškog plana grada Orahovice za razdoblje 2014. do 2016. godine,

 

23.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću grada Orahovice za 2014. godinu,

 

Izvjestitelj za točke 3. – 23. je Zvonko Nađ, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice

24.  Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara za područje grada Orahovice (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

25.  Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje grada Orahovice (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

26.  Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2013. godini (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

27.  Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2014. godini (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

28.  Prijedlog Odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica i izvan tržnice na malo na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Irela Strabić).

 

 

NAPOMENA:

Materijal pod točkama:

22. – Strateški plan grada Orahovice za razdoblje 2014. do 2016. godine,

25. – Procjena ugroženosti od požara za područje grada Orahovice,

26. – Plan zaštite od požara za područje grada Orahovice, dostavljaju se u digitalnom obliku.

U pisani materijal navedenih akata članovi Vijeća mogu izvršiti uvid radnim danom Gradske uprave, u vremenu od 7,00 – 15,00 sati.

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj