Javni poziv za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja grada Orahovice za 2013. godinu

Odbor za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice na sjednici održanoj 8. veljače 2013. godine, objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V

za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja grada Orahovice za 2013. godinu

I

Temeljem članka 15. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 2/98. i 4/06), prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu dati fizičke ili pravne osobe s područja grada Orahovice i to:

–          gradonačelnik

–          vijećnik Gradskog vijeća,

–          trgovačko društvo i druge pravne osobe,

–          tijela mjesne samouprave,

–          udruge građana,

–          vjerske zajednice,

–          humanitarne organizacije.

 

II

 

Pozivaju se osobe iz točke I. ovog Zaključka da svoje pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu javnih priznanja podnesu Odboru za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice do 28.veljače 2013. godine.

III

Javna priznanja su:

  1. PLAKETA – zlatna i srebrna plaketa

–          Zlatna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje pet godina za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog značenja za razvitak, ugled i promidžbu grada Orahovice

Godišnje se dodjeljuje 1 zlatna plaketa.

– 2 –

 

–          Srebrna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje tri godine za iznimna dostignuća i doprinose u oblasti gospodarstvenih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog značenja za razvitak, ugled i promidžbu grada Orahovice.

Godišnje se dodjeljuje 1 srebrna plaketa.

 

  1. ZAHVALNICA – dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama i međunarodnim udrugama za osobite zasluge u društvenim i javnim djelatnostima od posebnog interesa za grad, posebice za provedene pojedinačne akcije u oblastima:

–          zdravstva i socijalne skrbi,

–    kulture,

–          športa,

–          mjesnih odbora,

–          zaštite kulturne i prirodne baštine,

–          humanitarnih akcija i ostalog društvenog rada na volonterskoj osnovi.

Godišnje se dodjeljuje najviše 6 zahvalnica.

Za svaku navedenu oblast može se dodijeliti samo 1 zahvalnica godišnje.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na Oglasnoj ploči grada Orahovice,  na RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica i WEB stranici grada Orahovice i ORAHOVAČKOM GLASNIKU, mjesečniku Grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE

ODBOR ZA PRIZNANJA

 

KLASA: 060-01/13-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-13-1

Orahovica, 8. veljače  2013.

Predsjednik:

Željko Kašić, v.r.