Obavijest za korisnike dimnjačarske službe

Sve korisnike dimnjačarskih usluga na području Grada Orahovice obavještavamo da je dosadašnji Koncesionar Uslužni obrt «Negro» vlasnice Đurđice Kecman Gradu Orahovici kao Davatelju koncesije otkazao Ugovor o koncesiji bez otkaznog roka, te je 31.10.2012. g. u Narodnim novinama objavljena Obavijest o namjeri davanja jedne koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga, a koji natječaj traje 30 dana od dana objave. Privremeno, zbog iskazanih potreba građana za dimnjačarskim uslugama, do donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, obavljanje dimnjačarskih poslova na području našega grada obavljat će KOMRAD d.o.o. iz Slatine, po cijenama utvrđenim u cjeniku dimnjačarskih usluga koji je niže naveden.

Cjenik dimnjačarskih usluga KOMRAD d.o.o. Slatina

 1. Cijena dimnjaka na kruta goriva – 19,84 kn
 2. Čišćenje dimnjaka u zgradama u suvlasništvu vlasnika stambene zgrade po dužnom m  – 2,98 kn
 3. Čišćenje dimnjaka u industrijskim pogonima  – 89,27 kn
 4. Čišćenje plinificiranih dimnjaka u domaćinstvu – 19,84 kn
 5. Plinificirani dimnjaci u suvlasništvu vlasnika stambene zgrade – čišćenje po dužnom m – 4,96 kn
 6. Dimnjaci u javnim poduzećima, poslovnim prostorijama pravnih i fizičkih osoba na kruta goriva – 38,69 kn
 7. Plinificirani dimnjaci u javnim poduzećima, poslovnim prostorijama pravnih i fizičkih osoba – 59,51 kn
 8. Za svaki pregled dimnjaka u novogradnji i dogradnji po svakom dimnjaku – 29,76 kn
 9. Za svaki kat više – 4,96 kn
 10. Izdavanje izvješća za dimnjake radi spajanja plinskih trošila na iste po svakom priključku na dimnjak – 9,35 kn
 11. Centralno etažno grijanje na kruto i tekuće gorivo od 50 kw – 38,68 kn
 12. Čišćenje žarnih i varnih cijevi u pećima centralnih grijanja po dužnom m – 2,48 kn
 13. Čišćenje dimnih komora od centralnog grijanja po metru kvadratnom – 29,76 kn
 14. Čišćenje dimnih kanala od centralnog grijanja po dužnom metru – 29,76 kn
 15. Čišćenje dimovodnih cijevi po dužnom m – 2,48 kn
 16. Čišćenje štednjaka u poslovnim prostorijama – 38,68 kn
 17. Čišćenje štednjaka u domaćinstvu – 24,80 kn
 18. Vađenje čađi iz dimnjaka – 19,84 kn
 19. Ispaljivanje dimnjaka – 99,19 kn
 20. Za sve ostale usluge koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom naplaćivat će se po dogovoru sa korisnikom usluge pojednom radnom satu – 59,51 kn
 21. Za sve usluge koje su obuhvaćene ovim cjenikom na zahtjev korisnika izvan radnog vremena, uvećavaju se za 100%.

Navedene cijene su iskazane bez PDV-a.

KOMRAD d.o.o. možete kontaktirati na brojeve telefona:

– 033/553-051
– 033/550-915

ODGOVORNA OSOBA DRAGUTIN RADOČAJ   095/4551212

D I R E K T O R:

Antun Srbić, dipl. ing. el.

KOMRAD d.o.o. Slatina