Rješenje o prigovorima – povlačenje kandidatura – Izbori Mjesnih Odbora 2012

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA ORAHOVICE

 

 

Broj: Mo-10/12

Orahovica, 30. listopada 2012.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice, na temelju odredaba toč. XVI. do toč. XIX. Obvezatnih uputa, kalendara izbornih radnji, tijeka rokova i obrazaca br. Mo-01/12 od dana 15. listopada 2012. godine, čl. 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Orahovice (“Službeni glasnik” Grada Orahovice br. 5/02 i 5/08), te čl. 58. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (N.n. br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), dana 30. listopada 2012. godine,

 

riješilo je:

I. Prihvaćaju se prigovori političke stranke Hrvatske demokratske zajednice, Gradska organizacija Orahovica, oba od dana 29. listopada 2012. godine, te se mijenjaju:

 

a) kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Dolci, objavljena pod br. Mo-7/12-7 od dana 25. listopada 2012. godine, tako da namjesto kandidata pod rednim br. 2. liste: Zrinko Kadežabek, Hrvat, Dolci 41a, OI br. 102298860, Orahovica”, ima stajati: “Vladimir Kadežabek, Hrvat, Dolci 41, OI br. 100089098, Orahovica”, i

 

b) kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Nova Jošava, objavljena pod br. Mo-7/12-9 od dana 25. listopada 2012. godine, tako da namjesto kandidata pod rednim br. 5. liste: Zdravko Opat, Hrvat, Nova Jošava 64, OI br. 102118367, Orahovica“, ima stajati: “Maja Malij, Hrvatica, Nova Jošava 36, OI br. 104314972, Orahovica”.

 

U svemu ostalom, navedene kandidacijske liste ostaju neizmijenjene.

 

II. Ovo rješenje bit će objavljeno na isti način kao i kandidacijske liste na koje se odnosi – dostavom svim političkim strankama koje sudjeluju u izborima za članove vijeća mjesnih odbora, putem Radio postaje Orahovica, te isticanjem na oglasne ploče naselja Dolci i Nova Jošava.

 

Obrazloženje:

 

Dana 29. listopada 2012. godine zaprimljena su dva prigovora političke stranke Hrvatske demokratske zajednice, Gradska organizacija Orahovica (dalje: prigovaratelj), na vlastite kandidacijske liste za mjesne odbore Dolci i Nova Jošava, prihvaćene u postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih Odbora na području Grada Orahovice, objavljene pod. br. Mo-7/12-7 i br. Mo-7/21-9, obje od dana 25. listopada 2012. godine.

 

Prigovaratelj u oba slučaja identično navodi da su dvojica njegovih kandidata istaknuta na rečenim kandidacijskim listama, u Dolcima Zrinko Kadežabek, a u Novoj Jošavi Zdravko Opat, nakon prihvaćanja i objave lista povukli svoje kandidature, zbog nespojivosti političkog djelovanja i posla kojeg obavljaju, jer su obojica policijski službenici. Prigovaratelj prilaže njihove potpisane izjave o povlačenju kandidatura, te ujedno dostavlja očitovanja o prihvaćanju kandidatura dvoje novih kandidata, na obrascima OMO-6, oba ovjerena kod javnog bilježnika Antuna Novačić iz Orahovice. Prema suštini prigovora, predlaže ih se prihvatiti i kandidacijske liste izmijeniti tako da se na njih uvrste novi kandidati.

 

Odlučujući u skladu s odredbama toč. XVI. do toč. XIX. Obvezatnih uputa, kalendara izbornih radnji, tijeka rokova i obrazaca br. Mo-01/12 od dana 15. listopada 2012. godine, zatim čl. 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Orahovice (“Službeni glasnik” Grada Orahovice br. 5/02 i 5/08), te čl. 58. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (N.n. br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07, dalje: Zakon), ovo gradsko izborno povjerenstvo drži da su oba predmetna prigovora utemeljeni i da ih valja prihvatiti.

 

Naime, politička stranka Hrvatska demokratska zajednica u zakonskom roku istaknula je valjane i potpune kandidacijske liste za izbore za članove vijeća mjesnih odbora Dolci i Nova Jošava, svaku uz priložena ovjerena očitovanja o prihvaćanju kandidature svih kandidata, uključujući Zrinka Kadežabek i Zdravka Opat, sa svim zakonom propisanim i potrebnim podacima. Navedene liste od strane ovog gradskog izbornog povjerenstva prihvaćene su i objavljene pod br. Mo-7/12-7 i br. Mo-7/21-9, obje od dana 25. listopada 2012. godine.

 

Ovo gradsko izborno povjerenstvo drži da činjenica naknadnog povlačenja kandidatura dvojice kandidata, iz njihovih privatnih razloga, koji ne moraju biti poznati stranci ili koaliciji prilikom kandidiranja, niti ih je ona bila dužna provjeravati, ne smije biti na štetu stranke ili koalicije čija je kandidacijska lista već prihvaćena i objavljena. Dvoje novih kandidata ispunjavaju uvjete iz čl. 2. st. 2. i čl. 19. Zakona, a uz prigovore su dostavljene i njihove izjave o prihvaćanju kandidature, ovjerene kod javnog bilježnika. Stoga je slijedom svega dosad navedenog riješeno kao u izreci.

 

Napominje se da se ovo gradsko izborno povjerenstvo prilikom odlučivanja vodilo i sudskom praksom, odnosno načelnim pravnim stajalištima Ustavnog suda Republike Hrvatske zauzetim u rješenjima br. U-VIIA-2099/2009 od dana 04. svibnja 2009. godine, br. U-VII-1147/1999 od dana 22. prosinca 1999. godine, te br. U-VII-1122/2001 od 12. svibnja 2001. godine.

U Orahovici, dana 30. listopada 2012. godine.

Predsjednik:

Krunoslav Gernhard

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba u roku 48 sati od dana dostave. Žalba se podnosi putem ovog gradskog izbornog povjerenstva pisano u 2 primjerka, a o njoj odlučuje Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Orahovice. Žalba ne odgađa obavljanje izbornih radnji.

Protiv odluke Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Orahovice o žalbi, podnositelj žalbe ima pravo na ustavnu tužbu.