Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Orahovice

Na temelju članka 75. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik Grada Orahovice», br. 5/09), gradonačelnik Grada Orahovice dana 04. listopada 2012. godine donosi

 

 

 

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Orahovice

 

I

 

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Orahovice.

 

II

 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 25. studeni 2012. godine.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

 

KLASA: 015-06/12-01/05

URBROJ: 2189/12-01/01-12-1

Orahovica, 04. listopada 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec