Izvješće o radu gradonačelnika Grada Orahovice siječanj-lipanj 2012

Na temelju članka 45. stavka 1. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, podnosi

 

I Z V J E Š Ć E

o radu gradonačelnika Grada Orahovice za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine

I

 

Ovim Izvješćem, gradonačelnik grada Orahovice, u obavljanju poslova izvršne vlasti utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i Statutom grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradskom vijeću grada Orahovice podnosi Izvješće o svom radu za period siječanj-lipanj 2012. godine, i to u okviru nadležnosti utvrđenih člankom 43. spomenutog Statuta, a naročito da:

 

–       priprema prijedloge općih akata,

–       izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

–       utvrđuje prijedlog proračuna Grada,  i izvršavanje proračuna,

–       utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,

–       upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

–       odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Orahovice čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

–       upravlja prihodima i rashodima Grada,

–       upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

–       odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

–       donosi odluku o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom  vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza razmjerno udjelu u vlasništvu

–       donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

–       imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

–       imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

–       utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

–        predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

–       usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

–       nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

–       daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

–       obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

–       daje punomoći za zastupanje grada u pojedinim stvarima,

–       obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

II

U okviru nadležnosti iz točke I. ovoga Izvješća, a koje se odnose na pripremu, utvrđivanje prijedloga, izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih akata Gradskog vijeća, te donošenje općih i ostalih akata iz svoje nadležnosti, Gradonačelnik je u spomenutom periodu donio slijedeće akte:

–          Odluke                      112

–          Rješenja                         1

–          Ugovori                     113

–          Zaključci                      87

–          Potvrda                          1

–          Planovi                           3

–          Prethodno odobrenje     1

–          Pravilnik                        1

te ostale akte iz svoje nadležnost, kao što su: natječaji, bjanco zadužnice, čestitke, dopisi, isprike, izjave, izvješća, obavijesti, odgovori, pozivnice, punomoći, odgovori na zahtjeve i zamolbe, te je organizirao i prisustvovao brojnim sastancima u Gradu i drugim gradovima i općinama

U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je održao 9 sjednica Povjerenstva za kulturne manifestacije, te u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Orahovice, čiji je predsjednik, organizirao ili dao potporu organizaciji niza kulturno-turističkih manifestacija na području Grada Orahovice i to:

–       Orahovačke maškare

–       Proslava Dana grada

–       Orahovačko proljeće

–       Otvorenje turističke sezone uz izbor miss Jezera

–       Ljetna turneja HIT rekordsa (trodnevni koncert estradnih zvijezda)

 

U izvještajnom razdoblju:

–          realiziran je značajan projekt davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni «Orahovica» za izgradnju fotonaponske elektrane «Orahovica 1», za koju je u prethodnom razdoblju izrađena projektno-tehnička dokumentacija i ishođena Potvrda na glavni projekt, potpisivanjem Ugovora s tvrtkom Sunstroom energija d.o.o. Split,

–          nastavljen rad, održavanjem radnih sastanaka s općinama u Mađarskoj u cilju realizacije projekta (prekogranična suradnja u okviru projekta IPA) za dobivanje sredstava iz EU fondova i to:

  • Projekt 1 – Biciklističke staze (Planinarski dom) u kojem su partneri Grad Orahovica i Općina Orfü (Mađarska) vrijedan 1,0 mil. EUR-a,
  • Projekt 2 – Vinske ceste (sanacija + signalizacija + festival vina)) u kojem su partneri Grad Orahovica i Villany (Mađarska) vrijedan 200.000,00 EUR-a
  • Projekt 3 – Kulturna baština (renoviranje kino dvorane) u kojem su partneri Grad Orahovica i Villany (Mađarska) vrijedan 150.000,00 kn,

–          povjereni su i izvedeni radovi u vrijednosti od 738.033,35 kn na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, u okviru održavanja kompleksa,

–          započeto uređenje Središnjeg parka u Orahovici uređenjem zelene površine s obaloutvrdom na rijeci Vučici.

III

 

U okviru svoje ovlasti  upravljanja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu grada, Gradonačelnik je u spomenutom periodu bio nositelj i izvršitelj projekata koji su dijelom započeti u prethodnom razdoblju i dovršeni do  kraja lipnja 2012.godine, te projekata koji su započeti u izvještajnom razdoblju i koji su dovršeni, odnosno koji će biti dovršeni u slijedećim godinama.

Radi cjelovitog uvida u naprijed navedeno, daje se prikaz projekata kako slijedi:

 

a/ projekti započeti u prethodnom razdoblju (dovršeni/nedovršeni u

izvještajnom razdoblju)

 

RED.

BR..

NAZIV PROJEKTA

IZVODITELJ

IZNOS

(kn) bez PDV-a

DOVRŠ./

NEDOVRŠ.

1.

 

 

DPU Dugo polje

UOA MARIO KRŠČANSKI, Orahovica

178.000,00

NE

2.

 

 

DPU Športsko rekreacijski centar

UOA MARIO KRŠČANSKI, Orahovica

145.500,00

NE

3.

 

 

Prethodna ocjena utjecaja na ekološku mrežu u granicama DPU JEZERO-HERCEGOVAC-RUŽICA GRAD

DVOKUTECRO d.o.o. Zagreb

22.000,00

NE

4.

Izrada Idejnog rješenja s troškovnikom «Dom za mlade» u G.Pištani

DAFIT d.o.o. Orahovica

61.000,00

DA

5.

Izrada investicijske studije i projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na bio masu

ENERKON d.o.o. Zagreb i ORION PROJEKT d.o.o. Vinkovci

201.720,00

NE

6.

Izgradnja ceste i oborinske odvodnje u „Poduzetničkoj zoni Orahovica“ dio kraka „A“ i „E“

GRAVIA d.o.o. Osijek

663.660,00

DA

 

 

b/ projekti započeti u izvještajnom razdoblju (dovršeni/nedovršeni)

 

RED.

BR..

NAZIV PROJEKTA

IZVODITELJ

IZNOS

(kn) bez PDV-a

DOVRŠ./

NEDOVRŠ.

1.

Izgradnja ceste s makadamskim zastorom, odvodnog kanala i kanalizacije u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA „ sj.krak „A“

PROMET GRAĐENJE d.o.o. Požega

257.280,00

NE

2.

Izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije u „PODUZETNIČKOJ ZAONI ORAHOVICA „ KRAK „A“ i „B“

PROMET GRAĐENJE d.o.o. Požega

335.475,00

NE

3.

Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete grada Orahovice

PROMET GRAĐENJE d.o.o. Požega

668.261,02

NE

4.

Izrada Idejnog projekta i troškovnika za rekonstrukciju ul. Stošićevo šetalište

GRAVIA d.o.o. Osijek

59.000,00

NE

5.

Snimanje i izrada dokumentarno promotivnog filma o Gradu Orahovici

FELBAR STUDIO d.o.o. Slatina

35.000,00

DA

6.

Opremanje 2 bungalova na Turističkom kompleksu „JEZERO-RUŽICA GRAD“

BLAŽEVIĆ INTERIJERI d.o.o. Đurđenovac

32.589,54

DA

 

IV

 

U okvirima svoje ovlasti da odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina do iznosa  118.763,31 kn ili 0,5 % od ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini bez suglasnosti Gradskog vijeća, Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju zaključio jedan kupoprodajna ugovora i to:

– Kupoprodajni ugovor od 17.04.2012.godine s Zdenka Šafer za kupnju čbr.976 – oranica Dugo polje površine 2.568 m2, po cijeni od 17.976,00 kn.

 

V

 

U dijelu ovlasti Gradonačelnika koja se odnosi na upravljanje prihodima i rashodima Grada te upravljanje raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna grada za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna grada za navedeni period, i to kako slijedi:

 

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PRORAČUNA GRADA ORAHOVICE

za razdoblje 01.01. – 30.06.2012.godine

I. Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01. – 30.06.2012.godine

U tablici br. 1. daje se usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Orahovice za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine.

 

Tablica 1. Planirani i ostvareni prihodi/primici i rashodi/izdaci

RED.

BR.

O P I S

PLANIRANO

I – VI 2012.

OSTVARENO

I – VI 2012.

INDEKS

4/3*100

1

2

3

4

5

 

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

10.261.490,00

10.639.700,17

103,7

1.

 

 

2.

3.

Ukupni prihodi

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefin.imovine

Primici od fin.imovine i zaduživanja

Vlastiti izvori

9.142.907,50

9.056.302,50

86.605,00

1.118.582,50

0,00

10.639.700,17

10.586.198,36

53.501,81

0,00

0,00

116,4

116,9

61,8

0,0

0,0

 

B. UKUPNI RASHODI I   IZDACI

10.261.490,00

6.601.049,74

64,3

1.

 

 

2.

Ukupni rashodi

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefin.imovine

Izdaci za fin.imovinu i otpl zajmova

10.261.490,00

6.135.797,50

4.125.692,50

0,00

6.601.049,74

5.278.180,60

1.322.869,14

0,00

64,3

86,0

32,1

0,0

 

C. VIŠAK/MANJAK PRIH.(A-B)

0,00

–    4.038.650,43

0,0

 

Ukupni prihodi i primici za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu od 10.639.700,17 ili 16,4 % više od plana.

Ukupni rashodi i izdaci za izvještajno razdoblje ostvareni su u iznosu od 6.601.049,74 kn ili 64,3 %  plana.

Manjak prihoda  u iznosu od 460.508,16 kn pokriva se iz viška prihoda iz prethodnog razdoblja.

 

□ PRIHODI I PRIMICI

U tablici 2. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Orahovice za razdoblje siječanj-lipanj 2012.godine.

 

Tablica 2. Planirani i ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj – lipanj 2012. godine

 

RED.

BR.

O P I S

PLANIRANO

I – VI.

OSTVAR.

I – VI 2012.

INDEX

4/3*100

UDJEL

(%)

1

2

3

4

5

6

1.

Prihodi poslovanja

9.056.302,50

10.586.198,36

116,9

99,5

 

Prihodi od poreza

4.187.660,00

4.655.411,37

111,2

43,8

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od sub.unutar opće države

2.112.892,50

2.289.090,20

108,3

21,5

Prihodi od imovine

947.750,00

884.407,23

93,3

8,3

Prihodi od upravnihi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.176.500,00

2.612.499,56

221,1

24,5

Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga te prihodi od donacija

630.000,00

144.290,00

11,5

1,4

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

1.500,00

500,00

33,3

0,0

2.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

86.605,00

53.501,81

61,8

0,5

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

20.000,00

0,00

0,0

0,0

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

66.605,00

53.501,81

80,3

0,5

UKUPNO PRIHODI

9.142.907,50

10.639.700,17

116,4

100,0

3.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

1.118.582,50

0,00

0,00

0,0

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

10.261.490,00

10.639.700,17

103,7

100,0

 

Ukupni prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 10.261.490,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.639.700,17 kn ili 3,7 % više od plana

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.586.198,36 kn ili 16,9 % više od plana,  a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 53.501,81 kn ili 61,8 %  plana.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i primitaka po osnovnim skupinama u odnosu na plan za I. polugodište 2012.godine.

 

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 9.056.302,5kn, a ostvareni su u iznosu od 10.586.198,36 kn, ili 16,9 % više od plana. U ukupnoj strukturi ostvarenih prihoda ovi prihodi sudjeluju s 99,5 %

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

■ Prihodi od poreza

Prihodi od poreza kao najznačajniji prihod poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.655.411,37 kn, ili 11,2% više od plana i u ukupnoj strukturi ostvarenih prihoda sudjeluju s 43,8 %.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza na dohodak, koji je ostvaren u iznosu 3.886.230,91 kn, ili 98,3 % plana, slijedi porez na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, i porez na promet nekretnina) ostvaren u iznosu od 693.560,42 kn, ili 593,6 % više od plana (porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 687.377,05 kn) i porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke), koji je ostvaren u iznosu od 75.620,04 kn, ili 56,0 % plana. Naplata lokalnih poreze (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) ugovorom su povjereni Poreznoj upravi, koja nije izvršila naplatu istih, te će u narednom razdoblju trebati poduzeti mjere prisilne naplate.

■ Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 2.289.090,20 ili 8,3 % više od plana i u ukupnoj strukturi ostvarenih prihoda sudjeluju s 21,5 %.

Pomoći su ostvarene kako slijedi:

–          Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 1.955.147,06 kn, ili 61,3 više od plana.

–          Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 51.128,95 kn ili 11,4 % plana. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene (za prijavljene projekte očekuje se priljev sredstava u II.polugodištu 2012.godine). Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 51.128,95 kn,a namijenjene su za izgradnju komunalne infrastrukture.

–          Tekuće pomoći izvanproračunskih fondova odnose se na pomoći HZZ-a za sufinanciranje javnih radova i ostvarene su u iznosu od 282.814,19 kn ili 79,9 % više od plana, zbog zapošljavanja većeg broja radnika od planiranog u izvještajnom razdoblju.

–          Kapitalne pomoći ostalih proračunskih korisnika odnose se na pomoći Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju deponije TUK Orahovica. U prvom polugodištu nije vršena sanacija deponije otpada, budući da nije izrađena dodatna dokumentacija za proširenje deponije.

■ Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 884.407,23 kn ili 93,3 % plana. U ukupnoj strukturi ostvarenih prihoda sudjeluju s 8,3 %.

Prihodi od imovine ostvareni su kako slijedi:

–          Prihodi od financijske imovine  ostvareni su u iznosu od 514.607,73 kn ili 17,0 % više od plana. Ove prihode čine kamate na oročena sredstva kod poslovne banke, ostvarene u iznosu od 509.015,48 kn i kamate na depozite po viđenju  (sredstva na žiro-računu proračuna) ostvarene u iznosu od 5.592,25 kn.

–          Prihodi od nefinancijske imovine  ostvareni su u iznosu od 369.799,50 kn ili 72,8 % plana. U ovu grupu prihoda pripadaju:

  • naknade za koncesije (nisu realizirane u izvještajnom razdoblju)
  • prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 259.391,84 kn ili 80,4 % plana (zakup poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu od 21.952,70 kn ili 46,2 % plana, zakup poslovnih prostora ostvaren je u iznosu od 140.528,59 kn ili 12,4 % više od plana, prihodi od zakupa javnih površina i gradskog zemljišta ostvaren je u iznosu od 96.910,55 kn ili 64,6 % plana,)
  • naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i spomenička renta) ostvareni su u iznosu od 110.407,66 kn ili 59,8 % plana.

■ Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.612.499,56 kn ili 122,1 % više od plana. U ukupnoj strukturi ostvarenih prihoda sudjeluju s 24,5 %. U ovu skupinu prihoda pripadaju slijedeći prihodi:

–          prihodi od prodaje upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni u iznosu od 53.942,96 kn ili 89,9 % plana,

–           prihodi vodnog gospodarstva ostvareni u iznosu od 1.454,83 kn ili 16,2 % plana,

–          doprinosi za šume ostvaren u iznosu od 220.139,61 kn ili95,7 % više od plana,  ostali nespomenuti prihodi ostvareni u iznosu od 1.122.553,70 kn ili 876,1 % više od plana iz razloga što su ovdje knjiženi prihodi od prodaje projektne dokumentacije za fotonaponsku elektranu, a isti su predviđeni u skupini 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga, te su stoga u navedenoj skupini ostvareni prihodi znatno manji. U slijedećem izvještajnom razdoblju izvšit će se ispravak knjiženja, te će se plan rebalansom uravnotežiti.

–          prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu od 36.973,58 kn ili 92,4 % plana,

–           prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 1.172.079,67 kn ili 42,1 % više od plana,

–          prihodi od naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu ostvareni u iznosu od 5.535,21 kn ili 35,7 % plana.

■ Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

U ovoj skupini prihoda, kako je naprijed navedeno, planirani su prihodi od prodaje projektne dokumentacije za fotonaponsku elektranu (prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga), međutim isti su knjiženi pod ostale prihode u skupini 65.

U odnosu na plan od 1.260.000,00 kn (1,0 mil. kn za prodaju projektne dokumentacije fotonaponske elektrane i 260.000,00 kn za donacije trgovačkih društava), ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 144.290,00 kn ili 22,9 % plana. Ostvareni prihodi odnose se na donacije trgovačkih društava za prigodne manifestacije (Orahovačko proljeće, Otvorenje turističke sezone i sl.). Donacije su ostvarene 11,0 % više u odnosu  na plan za izvještajno razdoblje.

U ukupnoj strukturi ostvarenih prihoda donacije sudjeluju s 1,4 %.

■ Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 500,00 kn ili 33,3 %

plana.

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 53.501,81 kn ili 61,8 % plana. U ukupnoj strukturi ostvarenih prihoda ovi prihodi sudjeluju s 0,5 %.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

 

■ Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene  imovine (poljoprivredno i građevinsko zemljište)  u izvještajnom razdoblju nisu realizirani, a planirani su u iznosu od 20.000,00 kn.

■ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju stambene i poslovne objekte i prijevozna sredstva, ostvareni su u iznosu od 53.501,81 kn ili 80,3 % plana. Ovi prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje stanova s stanarskim pravom, koji su ostvareni u iznosu od 36.401,81 ili 67,4 % plana (planom je predviđen samo iznos koji pripada gradu),  prihodi od prodaje zgrada u vlasništvu grada (zgrada disco), koji su ostvareni u iznosu od 10.800,00 kn ili 100,0 % plana i prihode o d prodaje prijevoznih sredstava (službeni automobil), ostvareni su u iznosu od 6.300,00 kn ili 249,0 % više od plana..

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja (planirani) u izvještajnom razdoblju nisu korišteni.

 

RASHODI I IZDACI

U Tablici 3.daje se pregled planiranih i ostvarenih rashoda za I. polugodište 2012.godine.

 

Tablica 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj

2012.godine

 

RED.

BR.

O P I S

PLANIR.

I -VI 2012.

OSTVAR.

I VI 2012.

INDEX

4/3*100

UDJEL

(%)

1

2

3

4

5

6

1.

RASHODI POSLOVANJA

6.135.797,50

5.278.180,60

86,0

80,0

Rashodi za zaposlene

1.251.797,50

1.281.098,12

102,3

19,4

Materijalni rashodi

2.299.770,00

2.248.295,74

97,8

34,1

Financijski rashodi

15.550,00

12.483,03

80,3

0,2

Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i druge naknade

256.000,00

214.504,95

83,8

3,2

Ostali rashodi

2.312.680,00

1.521.798,76

65,8

23,1

2.

 

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4.125.692,50

1.322.869,14

32,1

20,0

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

748.000,00

17.976,00

2,4

0,2

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.212.692,50

1.304.893,14

40,6

19,8

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

165.000,00

0,00

0,00

0,0

UKUPNO RASHODI I IZDACI

10.261.490,00

6.601.049,74

64,3

100,0

 

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 10.261.490,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 6.601.049,74 kn ili 64,3 % plana

U strukturi rashoda i izdataka, rashodi poslovanja čine 80,0 %, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20,0 %.

U nastavku se daje prikaz ostvarenih rashoda i izdataka po osnovnim skupinama u odnosu na plan siječanj – lipanj 2012.godine.

 

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.135.797,50 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.278.180,60 ili 80,0 % plana, kako slijedi:

■ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.281.098,12 kn ili 2,3 %više od plana. Na realizaciju ovih rashoda utjecalo je zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u javnim radovima, budući da je planom proračuna predviđeno zapošljavanje 16 radnika u javnim radovima na rok od 6 mjeseci, a zaposleno je 27 radnika u razdoblju 01.travanj do 31. srpanj, s tim da je od navedenog broja zaposleno 23 radnika na rok od 4 mjeseca i 4 radnika na rok od 3 mjeseca.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka ovi rashodi sudjeluju sa 19,4 %.  Rashodi obuhvaćaju plaće za zaposlene, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene djelatnike Gradske uprave (zaposlenici na neodređeno vrijeme i zaposlenici na određeno vrijeme – javni radovi) i proračunskih korisnika (Dječji vrtić i Gradska knjižnica). U strukturi rashoda za zaposlene najveći  dio odnosi se na rashode za zaposlene u Gradskoj upravi – 74,9 % (47,4 % zaposlenici na neodređeno vrijeme i zaposlenici u javnim radovima 15,0 %), a ostali rashodi za zaposlene odnose se na Dječji vrtić (27,5 %) i zaposlene u Gradskoj knjižnici (10,1 %).

■ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.248.295,74 kn ili 97,8 % plana, obuhvaćaju  materijalne rashode za funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika. U ukupnoj strukturi ostvarenih rashoda i izdataka sudjeluju s 34,1 %.

Materijalni rashodi sastoje se od:

–          naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika) ostvareni su u iznosu od 51.433,10 kn ili 55,2 % plana.

–          rashoda za materijal i energiju (uredski materijal, energiju, sitni inventar i auto gume) ostvareni su u iznosu od 458.045,09 kn ili 13,8 % više  od plana, najvećim dijelom zbog poskupljenja energenata.

–          rashoda za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja) ostvareni su u iznosu od 910.768,68 kn ili 75,5 % plana (manje su utrošena sredstva u odnosu na plan za održavanje nerazvrstanih cesta, oborinske odvodnje, nisu utrošena planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje dječjih igrališta, zgrada M.O., športskih terena i poljskih putova, a nešto više u odnosu na plan realizirani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza (20,3 % više od plana) i komunalne usluge 6,8 % više od plana (usluge održavanja zelenih površina)

–          ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 828.048,87 kn ili 38,6 % više od plana. Na povećanje realizacije rashoda u izvještajnom razdoblju, koje je u odnosu na godišnji plan planirano s 50 %, uglavnom je utjecalo veće izvršenje rashoda za gradske manifestacije (Dan grada, Orahovačko proljeće, Otvorenje turističke sezone i posebno ostvarenje neplaniranih rashoda za ostale kulturne manifestacije -100.000,00 kn).

■ Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 12.483,03 kn ili 80,3 % plana, a sastoje se od usluga banke ostvarenih u iznosu od 8.318,24 kn ili 83,2% manje od plana i ostalih nespomenutih financijskih rashoda ostvarenih u iznosu od 4.164,79 kn ili 75,0 % plana – naknada poreznoj upravi za naplatu lokalnih poreza.

U ukupnoj strukturi ostvarenih rashoda i izdataka financijski rashodi sudjeluju s 0,2 %.

■ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade su ostvarene u iznosu od 214.504,95 kn ili 83,8 % plana. Pomoći se odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu (jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, studentski i učenički krediti, naknade na temelju hitnih zahtjeva) i naknade građanima i kućanstvima u naravi (podmirenje troškova stanovanja).

U ukupnoj strukturi ostvarenih rashoda i izdataka naknade sudjeluju s 3,2 %.

■ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 31.521.798,76 kn ili 65,8 % plana. U ukupnoj strukturi  rashoda ovi rashodi sudjeluju s 23,1 %, a sastoje se od:

–          rashoda za tekuće donacije u novcu ostvareni su u iznosu od 767.331,95 kn ili 91,6 % plana, a čine ih tekuće donacije Mjesnim odborima, donacije za vatrogastvo i tekuće donacije udrugama građana za njihov rad,

–          naknade štete pravnim i fizičkim osobama od planiranih 25.000,00 kn izvršene su u iznosu od 5.933,46 kn  ili 23,7 % plana,.

–          izvanrednih rashoda do visine proračunske pričuve ostvareni su u iznosu od 10.500,00 kn ili 42,0%  plana (obrazloženje u poglavlju II.)

–          kapitalnih pomoći koje su  realizirane u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.270.000,00 kn namijenjene su trg.društvu PAPUK d.o.o. Orahovica za program vodoopskrbe (295.000,00 kn), sanaciju deponije TUK (600.000,00 kn).i  trgovačkom društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica (375.000,00 kn) za održavanje Turističkog kompleksa «Jezero». Planirana sredstva za trg.društvo PAPUK d.o.o. Orahovica nisu realizirana u I.polugodištu, budući da u prvom polugodištu nije vršena sanacija deponije TUK, nisu tražena sredstva za program vodoopskrbe. Trgovačkom društvu RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica, u vlasništvu grada koje upravlja Turističkim kompleksom «Jezero» od planiranih 375.000,00 kn za I. polugodište, doznačeno je 738.033,35 kn, a sredstva su utrošena za održavanje objekata i uređaja na Turističkom kompleksu „Jezero“.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.125.692,50kn, a ostvareni su u iznosu od 1.322.869,14 kn ili 32,1 % plana.

U ukupnoj strukturi izvršenih rashoda sudjeluju s 20,0 %

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su kako slijedi:

■ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 17.976,00 kn ili 2,4% plana.

Planom proračuna za izvještajno razdoblje. u ovoj grupi rashoda predviđeni su:

–          rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodna bogatstva (otkup poljoprivrednog zemljišta uz staru prugu prema jezeru) u iznosu od 75.000,00 kn –  realizirani su u iznosu od 17.976,00 kn ili 24,0 % plana – vlasnici zemljišta nisu zainteresirani za prodaju zemljišta.

–          rashodi za nabavu ostale nematerijalne imovine (izrada projekata) planirani su u iznosu od 673.000,00 kn, a namijenjeni su za izradu Glavnog izvedbenog projekta  kolno-pješačkog mosta kod EUROVOĆA, legalizaciju Vatrogasnog doma u Dolcima, Glavni projekt kogeneracijske elektrane „Orahovica 2“ i Idejni projekt fotonaponske elektrane „Orahovica 3“. U izvještajnom razdoblju projekti nisu realizirani, započete su aktivnosti, a realizacija se očekuje u I.polugodištu 2012.godine.

U ukupnoj strukturi ostvarenih rashoda i izdataka ovi rashodi sudjeluju s 0,2 %.

■ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.212.692,50 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.304.893,14kn ili 40,6 % plana i to:

–          rashode za izgradnju građevinskih objekata ostvareni su u iznosu 1.299.910,12 kn ili 41,3 % plana, a odnose se izgradnju komunalne infrastrukture u „Poduzetničkoj zoni 2“ (1.161.273,27 kn), izgradnju objekata na Turističkom kompleksu „Jezero“ (63.606,85 kn) i projekt izgradnje Planinarsko edukacijskog centra u G.Pištani (73.030,00 kn).

–          rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 4.983.02 ili 9,5 % plana

Planirana nabava uredskog namještaja i opreme nije realizirana, budući da se odustalo od renoviranja zgrade Gradske uprav.

U ukupnoj strukturi ostvarenih rashoda i izdataka ovi rashodi sudjeluju s 19,8 %.

■ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su za renoviranje zgrade Gradske uprave u ukupnoj vrijednosti od 150.000,00 kn za izvještajno razdoblje. U izvještajnom razdoblju isti nisu realizirani budući da se odustalo od renoviranja zgrade Gradske uprav (uređenje interijera).

 

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.038.650,43 kn. i isti će biti utrošen u II. polugodištu 2012.godine.

 

II. Korištenje proračunske zalihe

Sukladno članku 56 Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe su u izvještajnom razdoblju planirana u iznosu od 25.000,00, a realizirana su  u iznosu od 10.500,00 kn ili 42,0 % plana po zaključcima gradonačelnika, kako slijedi:

–          Udruga vinogradara i voćara za pomoć pri organiziranju

Stručno-znanstvenog savjetovanja voćara                                          1.000,00 kn

–          Zajednica kulturno-umjetničkih udruga VPŽ –donacija za

Organizaciju natjecanjeljske smotre folklora                                         500,00 kn

–          NK PAPUK –financijska pomoć za organizaciju 3.memorijalnog

Turnira Gabrijel Šporčić                                                                      1.000,00 kn

–          Ortran-prijevoz autobusom na sajam poslova                                     1.000,00 kn

–          Donacija sredstava za organizaciju 60.obljetnice postojanja

DVD-a Stara Jošava                                                                           5.000,00 kn

–          Humanitarni koncert udruga iz Domovinskog rata

„Da se ne zaboravi“- Financijska pomoć za obitelj hrvatskog

branitelja Veljka Marića                                                                      2.000,00 kn

 

III. Stanje obveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan  30.06.2012. godine.

 

a/ stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja                           8.536.231,00 kn

Dospjele obveze iznose 8.126.832 kn, a najvećim dijelom se odnose na obveze prema Ministarstvu financija za otplatu glavnice i kamata inozemnog kredita (7.974.066,00 kn) i obveze za zaposlene (152.766,00 kn)

Nedospjele obveze iznose 409.399,00 kn, a odnose se na nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 372.373,00 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 37.026,00 kn.

 

b/ stanje potraživanja

– potraživanja za prihode poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja   5.558.557,00 kn

– potraživanja od nefinanc. imovine na kraju izvještajnog razdoblja     2.477.090,00 kn

 

Ukupna potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja:                           8.035.647,00 kn

c/ stanje novčanih sredstava

– žiro račun                                                                                          6.069.802,00 kn

– blagajna                                                                                                    4.554,00 kn

– depoziti u bankama                                                                         20.000.002,00 kn

VI

 

Sve ostale poslove iz preostalo utvrđenih nadležnosti, Gradonačelnik je obavljao sukladno pozitivnim zakonskim i ostalim propisima, poduzimanjem niza aktivnosti u cilju njihovog izvršenja.

 

GRADONAČELNIK GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 023-01/12-01/03                                                                    GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2189/12-01/01-12-1

Orahovica,  27.kolovoza 2012.                                                                 JosipNemec