Zaključak o financijskoj potpori Udruzi branitelja liječenih od PTSP-a

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice», br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

o financijskoj potpori Udruzi branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije

za organiziranje pete memorijalne utrke povodom obilježavanja 20. godišnjice

oslobađanja Papuka od neprijateljskih paraformacija

I

Udruzi branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije se za petu memorijalnu utrku Kokočak-Orahovica povodom obilježavanja 20. obljetnice oslobađanja Papuka od neprijateljskih paraformacija, pruža financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

II

Iznos sredstava iz točke I. ovog Zaključka osiguran je u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002,Glava 07, Glavni program B 07, Program P 1015, Aktivnost A 101502, Pozicija R 186, Konto 37212 – Naknade građanima na temelju hitnih zahtjeva.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

 

KLASA:    402-08/11-01/100

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 24. studenoga 2011.                                                                     Gradonačelnik:

 

 

Josip Nemec

 

PDF verzija