Zaključak O sufinaciranju potrošene električne energije

Na temelju članka 43. stavka 3. točke 7. i 8. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

Z A K LJ U Č A K

O sufinaciranju potrošene električne energije

za izgradnju ograda na Turističkom kompleksu

«Jezero – Ružica grad» Orahovica

I

 

Bošku Babcu iz Donje Pištane, se za sufinanciranje potrošene električne energije za izgradnju ograda na Turističkom kompleksu «Jezero – Ružica grad» Orahovica izdvaja iznos od 1.500,00 kuna.

 

II

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glava 02, Glavni projekt B 02 ,Projekt P 1009, Kapitalni projekt K 100901, Pozicija R 121-A, Konto 42126 – Rekreacijski objekti – JEZERO.

 

III

 

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se na tekući račun: 3237014829 Slatinska banka d.d.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/11-01/57

URBROJ: 2189/12-01/01-11-2

Orahovica, 4. srpnja 2011.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje