Javni natječaj o davanju u zakup neizgrađenog zemljišta

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), točke II. Ugovora o povjeravanju poslova upravljanja i gospodarenja Turističkim kompleksom „Jezero – Ružica grad“ (SN Grada Orahovica br. 05/06) i Odluke Uprave – direktora Ružica grad d.o.o. Orahovica od 02. lipnja 2011. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA NA TURISTIČKOM KOMPLEKSU

“JEZERO-RUŽICA GRAD”

 

I.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ Orahovica, prikupljanjem zatvorenih ponuda :

 

  1. Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu  „Jezero-Ružica grad“ Orahovica s desne strane, gledajući od ceste prema brani, površine 40 m2 za postavljanje zabavnog parka za djecu. Početna cijena iznosi 100 kn/m2, odnosno 4.000,00 kn bez PDV-a. Za slučaj da je za potrebe obavljanja posla potrebna električna energija ili voda, ponuditelj isto mora dovesti na vlastiti trošak.
  2. Neizgrađeno zemljište na Turističkom kompleksu “Jezero-Ružica grad Orahovica, s desne strane, gledajući od ceste prema brani, površine 6 m2 za postavljanje pokretna trgovine. Početna cijena iznosi 2.500,00 kn bez PDV-a.

 

 

 

II.

OPĆI I POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

 

1.  Neizgrađeno zemljište iz točke I. daje se u zakup na određeno vrijeme od dvanaest (12) mjeseci (od 20.06.2011-19.06.2012).

 

2. Ponuditelj je uz ponudu dužan uplatiti jamčevinu u visini 50 % isklične/početne mjesečne zakupnine za neizgrađeno zemljište za koje se natječe, o čemu mora priložiti dokaz o uplati u izvorniku (broj žiro-računa 2500009-1102166759), poziv na broj za fizičke i pravne osobe 02  Datum plaćanja te naznačiti broj računa banke radi povrata jamčevine.

Ostatak, do punog iznosa ponuđene zakupnine, odabrani ponuditelj je dužan uplatiti prije potpisivanja Ugovora o zakupu.

 

3. Javni natječaj otvoren je osam (8) dana od dana objave. Dan isticanja teksta natječaja na oglasnoj ploči Grada Orahovica, koja je smještena u službenim prostorijama Grada  na adresi: Orahovica, F. Gavrančića 6, smatra se danom objave natječaja.

 

4. Ponude sa svim traženim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno u sjedištu Društva RUŽICA GRAD d.o.o. na adresi: Orahovica, F. Gavrančića 6, soba br. 3, odnosno mogu se uputiti poštom na adresu: RUŽICA GRAD d.o.o.,F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom “NATJEČAJ ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ”.

 

5. Pravo na ima osoba koja ispunjava natječajne uvjete i koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

 

6.  Pravo zakupa ne može ostvariti fizička ili pravna osoba:

– koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Orahovici;

– čija su dugovanja ostala nenaplativa sa osnove zastare (ovaj uvjet odnosi se na obrte i   trgovačka društva neovisno o statusu i obliku);

– koja je vlasnik 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima koja imaju dospjele, a

nepodmirena obveze prema Gradu Orahovici neovisno o statusu i obliku trgovačkog društva;

– protiv koje Grad Orahovica vodi sudski ili upravni spor.

 

 

7. Pismena prijava ili ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

– osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (obavezno navesti JMBG/MB i        OIB);

– presliku osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba;

– izvornik ili ovjereni presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je   ponuditelj pravna osoba;

– Izvadak iz obrtnog registra u izvorniku ili ovjereni presliku za obavljanje djelatnosti za    fizičku osobu;

– obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u         presliku, ne stariji od šest (6) mjeseci, ako je ponuditelj pravna osoba;

– presliku Obrtnice za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu;

– redni broj poslovnog prostora iz natječaja za koji se daje ponuda;

– dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem        interneta;

– ponuđeni iznos zakupnine;

– ovjerenu izjavu ponuditelja da nema dugovanja sa bilo koje osnove uključujući i zastare             potraživanja  prema Gradu Orahovici kada je ponuditelj fizička ili pravna osoba vlasnik u 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima;

– ovjerenu izjavu ponuditelja pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne vodi sudski         spor ili upravni spor sa Gradom Orahovica.

 

8. Ponude, koje nisu podnesene u roku i koje nisu potpune, odnosno, koje ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati.

 

9. Ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratiti će se jamčevina po okončanju javnog natječaja.

Jamčevina ponuditelja čija ponuda je utvrđena kao najpovoljnija, zadržava se kao beskamatno sredstvo osiguranja plaćanja dospjelih, a ne naplaćenih iznosa zakupnine  tijekom trajanja zakupa.

 

10. Djelatnost, istaknuta uz neizgrađeno zemljište koji se izlaže natječaju, ne može se mijenjati.

 

11. Neizgrađeno zemljište daje se u zakup u postojećem stanju, a pojedinačne zahtjeve za eventualno uređenje (rekonstrukcije – adaptacije) Odlukom će odobravati Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica, uz prethodnu suglasnost predsjednika Skupštine Društva.

 

12. Obavljanje djelatnosti – poslovanja uvjetuje se minimalnim vremenskim periodom od pet (5) mjeseci tijekom tekuće godine.

 

13. Otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Orahovica na sjednici koja će se održati dana

13. lipnja 2011. godine u maloj vijećnici Grada Orahovica, ulica F. Gavrančića 6, Orahovica, s početkom u 12,00 sati. Postupku otvaranja ponuda u zatvorenim omotnicama imaju pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponude ili njihovi punomoćnici uz predočenje ovlaštenja. Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda.

 

14. Na temelju zapisnika Povjerenstva, Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica donijeti će prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora iz ovog Javnog natječaja.

 

15. Konačnu odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora iz ovog Javnog natječaja donosi Uprava – direktor Ružica grad d.o.o. Orahovica, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem izviješten o rezultatima provedenog Natječaja i to u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

 

16. Ako se nakon otvaranja ponuda, ocijeni da pristigle ponude bilo u cjelini ili pojedinačno po izloženim poslovnim prostorima, ne ispunjavaju kriterije iz natječaja, odnosno da su u suprotnosti s utvrđenom politikom razvoja poduzetništva, davatelj zakupa može poništiti natječaj u cjelini ili u pojedinim dijelovima. Pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima glede troškova sudjelovanja u postupku natječaja.

 

17. Ponuditelj koji je dostavio ponudu za zakup poslovnog prostora izloženog u ovom Javnom natječaju, a koji je prije donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, odustao od zakupa prostora za koji je dostavio ponudu, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

18. Ponuditelj koji je izabran kao najpovoljniji, pisanim će putem, u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke, biti pozvan da pristupi zaključivanju ugovora o zakupu sa Ružica grad d.o.o. Orahovica.

Ukoliko uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi zaključivanju ugovora o zakupu u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od zakupa poslovnog prostora za koji se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

U takvom slučaju posebnim će se zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg te će eventualno odrediti ponovno izlaganje predmetnog poslovnog prostora zakupu.

 

19. Zakupoprimci su dužni na kraju sezone platiti potrošenu električnu energiju. Prilikom primopredaje izvršiti će se početno očitanje brojila i na kraju sezone završno stanje brojila i na osnovu toga napraviti će se obračun potrošene električne energije za svakog zakupoprimca.

 

 

 

U Orahovici, 02.06.2011                                                                                                                  RUŽICA GRAD d.o.o.

Uprava – direktor:

Saša Rister, dipl.inf

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje