Odluka za sanaciju i uređenje Društvenog doma u Donjoj Pištani

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude

za sanaciju i uređenje Društvenog doma u Donjoj Pištani

I

1. Podaci o javnom naručitelju

a) Naziv: Grad Orahovica,

b) Sjedište: 33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6

c) MB: 2726459, OIB 99870159112

d) tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr

2. Broj nadmetanja: 07/11.

3. Predmet nabave:

– CPV oznaka: 45400000,

– Opis: Završni građevinski radovi,

(sanacija i uređenje Društvenog doma u D. Pištani)

4. Procijenjena vrijednost nabave: 110.000,00 kuna bez PDV-a

5. Podaci o objavi o javnoj nabavi:

Broj objave: N-16-M-116633-210411

6. Vrsta provedenog postupka javne nabave i zakonska osnova za njegovo provođenje:

Nabava radova – otvoreni postupak javne nabave – članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj  nabavi (“Narodne novine”, br. 110/07, 125/08).

7. Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

– Broj zaprimljenih ponuda: 3 (tri),

– Nazivi ponuditelja:

1. UKRAS D.D. Osijek, Sv. L. B. Mandića 111P

2. RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica, F. Gavrančića 6

3. ZIDAR IVO JURIĆ Orahovica, Stošićevo šetalište 22

8. Ponuditelj čija je ponuda odabrana:

– ZIDAR IVO JURIĆ Orahovica, Stošićevo šetalište 22

9. Razlozi odabira:

Najjeftinija ponuda i udovoljava Pozivu za nadmetanje,

10. Cijena odabrane ponude:

Ponuđena cijena ZIDAR IVO JURIĆ u iznosu od 95.683,00 kuna bez PDV-a odnosno 117.690,09 kuna s PDV-om i najniža je cijena u odnosu na ponudu RUŽICA GRAD d.o.o. i iznosu od 100.330,40 kuna bez PDV-a odnosno 123.406,39 kuna s PDV-om i ponude UKRAS D.D. u iznosu od 101.763,48 kuna bez PDV-a odnosno 125.169,08 kuna s PDV-om i u potpunosti udovoljava Pozivu za nadmetanje što je vidljivo iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 04.05.2011. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

11. Uputa o pravnom lijeku:

Na ovu Odluku ponuditelji imaju pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/VI, Zagreb.

Žalba se predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili  preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke.

12. Rok mirovanja: 5 dana

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje