Odluka o izravnom ugovaranju s ORAJ Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o izravnom ugovaranju s ORAJ Orahovica

izrade, dobave i ugradnje sjenice i postavljanje drvenih kipova

I

S ORAJ – proizvodnja proizvoda od drva, Matije Gupca 90, Orahovica, izravno se ugovara izrada, dobava i ugradnja sjenice kod lokomotive u parku i postavljanje drvenih kipova po cijeni od 12.100,00 kuna bez PDV-a, odnosno 14.883,00  kuna s PDV-om, prema Računu – otpremnici 2011/05-10 od 18. 5. 2011 godine koji je sastavni dio ove Odluke.

 

II

 

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurat će se u Rebalansu proračuna grada Orahovice za 2011 godinu, Razdjel 002, Glava 02, Glavni program B 02, Program P 1006, Kapitalni projekt K 100608, Pozicija R 107-c, Konto 45111 – Izgradnja sjenice.

 

III

 

Za radove iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/11-01/11

URBROJ: 2189/12-01/01-11-3

Orahovica,16. svibnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje