Zaključak o financijskoj potpori umirovljenicima

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice («Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o financijskoj potpori umirovljenicima

povodom Dana grada Orahovice

I

Povodom Dana grada Orahovice – 3. svibnja 2011. godine, blagdana Našašća svetog Križa, umirovljenicima s područja grada Orahovice s mirovinom do 2.000,00 kuna mjesečno isplatit će se jednokratna novčana potpora u iznosu od 100,00 kuna po umirovljeniku.

 

II

Sredstva za isplatu iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu Razdjel 002, Glava 07, Glavni program P 1015, Aktivnost A 101506, Pozicija R 197, Konto 37219 – Poklon umirovljenicima za božične blagdane.

 

III

Isplata će se vršiti 29. travnja i 2. svibnja 2011. godine.

Popis umirovljenika koji ostvaruju pravo na isplatu prilog je ovome Zaključku.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:402-08/11-01/38

URBROJ:2189/12-01/01-11-1

Orahovica, 28. travnja 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje