Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trg.društvu PAPUK d.o.o

Na temelju članka 207 . stavka 1. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09) i članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi Z A K L J U Č A K o davanju prethodne suglasnosti trg.društvu PAPUK d.o.o. Orahovica na Odluku o cijeni vodnih usluga

I

 

Daje se prethodna suglasnost trg. društvu PAPUK d.o.o. Orahovica na Odluku o cijeni vodnih usluga (URBROJ: 687/2011-04-05 od 4.4.2011.).

 

 

II

 

Odluka iz točke I. ovog Zaključka prilog je istome.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje