Program stručnog osposobljavanja za rad volontera-vježbenika visoke stručne spreme ekonomskog smjera

Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, donosi PROGRAM stručnog osposobljavanja za rad volontera-vježbenika visoke stručne spreme ekonomskog smjera.

Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika-volontera visoke stručne spreme ekonomskog smjera (u daljnjem tekstu: vježbenik) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice, pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja državnog stručnog ispita. 

Cijeli program pročitajte ovdje.