Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građ. materijala za potrebe grada Orahovice u 2011.g

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinskih materijala za potrebe grada Orahovice u 2011. godini.

                       1. Podaci o javnom naručitelju

                           a) Naziv: Grad Orahovica, Gradonačelnik

                            b) Sjedište: 33515 Orahovica, Franje Gavrančića 6

                           c) MB: 02528517, OIB 22889810731

                           d) tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr 

                       2. Broj nadmetanja: 02/11.

                       3. Predmet nabave:

                            – CPV oznaka: 288111000,

                            – Opis: Građevinski materijali, (nabava građevinskih materijala za potrebe grada Orahovice u 2011. godini),

                       4. Procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 kuna bez PDV-a 

                       5. Podaci o objavi o javnoj nabavi:

                            Broj objave: N-16-M-101144-130111

                       6. Vrsta provedenog postupka javne nabave i zakonska osnova za njegovo provođenje:

                              Nabava roba – otvoreni postupak javne nabave – članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj  nabavi ("Narodne novine", br. 110/07, 125/08).

                       7. Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

                             – Broj zaprimljenih ponuda: 3 (tri),

                             – Nazivi ponuditelja:

                                        1. ELEKTRO CENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad, Etanska cesta 8

                                        2. RADLOVAC d.d. Orahovica, Trg pl. Mihalovića 12

                                        3. SILOSI VTC d.o.o. Virovitica, S. Radića 132

                       8. Ponuditelj čija je ponuda odabrana:

                             – RADLOVACd.d., Orahovica, Trg pl. Mihalovića 12

                       9. Razlozi odabira:

                              Niža ponuđena cijena za robu i udovoljava Pozivu za nadmetanje,

                       10. Cijena odabrane ponude:

                              Ponuđena cijena RADLOVAC d.d. u iznosu od 15.613,86 kuna bez PDV-a odnosno 19.204,89 kuna s PDV-om niža je cijena u odnosu na ponuđenu cijenu SILOSI VTC d.o.o. u iznosu od 16.371,57 kuna bez PDV-a odnosno 20.137,03 kuna s PDV-om i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. u iznosu od 19.637,72 kuna bez PDV-a odnosno 24.154,39 kuna s PDV-om i u potpunosti udovoljava Pozivu za nadmetanje što je vidljivo iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 07.02.2011. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

                       11. Uputa o pravnom lijeku:

                              Na ovu Odluku ponuditelji imaju pravo izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/VI, Zagreb.

                              Žalba se predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili  preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke.

                        12. Rok mirovanja:

                              Rok mirovanja iznosi 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.