Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice u 2011. godini

Na temelju članka  10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08) i članka 43. stavka 3. alineje 14. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi PLAN prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice u 2011. godini.

Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice u 2011. godini (kratkoročni plan). 

U Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice izvršit će se prijam jednog (1) službenika na neodređeno vrijeme na radnom mjestu II. kategorije, u potkategoriji viši stručni suradnik, s nazivom radnog mjesta: viši stručni suradnik za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, prema uvjetima iz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice (Izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu) – KLASA: 110-01/10-01/05, URBROJ: 2189/12-01/11-5  od 3. siječnja 2011. godine. 

Prema iskazanom interesu, broju i raspoloživim kadrovima u 2011. godini izvršit će se prijam volontera – vježbenika temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08). Provedba ovog Plana povjerava se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice. 

Cijeli tekst plana prijama u službu JUO grada Orahovice u 2011.godini pročitajte ovdje.