Natječaj o davanju u najam stana u vlasništvu grada Orahovice

Na temelju članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/97) i Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u najam stana u Orahovici, KLASA: 370-01/11-01/01, URBROJ: 2189/12-01/11-1 od 12. siječnja 2011. godine, Gradonačelnik grada Orahovice raspisuje NATJEčAJ o davanju u najam stana u vlasništvu grada Orahovice.Raspisuje se Natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu grada Orahovice površine 48,52 m2, Trg bana Ivana Mažuranića 2A, koji se sastoji od dviju soba, kuhinje, predsoblja, kupaonice s WC-om i ostava. Stanu pripada i drvarnica u podrumu.

Kandidati trebaju pored općih uvjeta za dodjelu stana ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. Da imaju prebivalište na području grada Orahovice;
 2. Da nemaju u vlasništvu odgovarajuću useljivu kuću ili stan;
 3. Da nemaju pravo korištenja odgovarajućeg stana na temelju Ugovora o najmu stana, zaključeno na neodređeno vrijeme;
 4. Da nisu iskoristili pravo na otkup stana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
 5. Da stan koji je predmet najma odgovara potrebama domaćinstva kandidata u smislu da nije veći od odgovarajućeg stana.

Pod odgovarajućim stanom smatra se stan na području grada veličine jedna osoba jedna soba s time da broj soba u stanu koji se dodjeljuje ne može biti veći od broja soba iz prethodnog stana.

Red prvenstva za davanje u najam stana određuje se prema slijedećim kriterijima:

 1. Broj članova domaćinstva;
 2. Godine života članova domaćinstva;
 3. Prihodi članova domaćinstva u prethodnoj godini na koje se plaća porez na dohodak;
 4. Vrijeme čekanja na stan;
 5. Sudjelovanje kandidata i članova domaćinstva u Domovinskom ratu;
 6. Oštećenje organizma (invaliditet) kandidata i članova domaćinstva nastalog sudjelovanjem u domovinskom ratu.

Za dokazivanje činjenice prema utvrđenim kriterijima iz točke III. ovog Natječaja kandidati su dužni priložiti odgovarajuće isprave.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči grada Orahovice.Prijave se podnose Gradonačelniku grada Orahovice, Orahovica, Franje Gavrančića 6. 

 

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje.