Zaključak o davanju sugl. za korištenje dvorane kina PAPUK Udruzi REDA VITEZOVA RUŽICE GRADA

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o  davanju suglasnosti za korištenje dvorane kina PAPUK u Orahovici Udruzi REDA VITEZOVA RUŽICE GRADA ORAHOVICA.

Udruzi REDA VITEZOVA RUŽICE GRADA ORAHOVICA daje se suglasnost za korištenje dvorane kina PAPUK u Orahovici, bez naknade, za organiziranje kazališne predstave „Zimska bajka“ dana 23. prosinca 2010. godine u vremenu od 18,00 do 20,00 sati.

Po završetku korištenja dvorane korisnik je dvoranu dužan očistiti, pospremati i dovesti je u stanje u kojem ju je primio. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.