Odluka o raspisivanju javnog natj.za davanje u zakup poljop.zemljišta u vlasništvu RH

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 21/10), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice  koji je donijelo Gradsko vijeće grada Orahovice, Klasa: 320-01/01-01/12, Urbroj: 2189/12-03/02-3 02 rujna 2002. godine, a na koji je nadležno Ministarstvo dalo suglasnost Klasa: 320-02/020-01/1146, Urbroj: 525-02-02-02/JI dana 23. rujna 2002. godine, Gradsko vijeće grada Orahovice na 12. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2010. godine, donijelo je ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Orahovice.

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice, u Virovitičko-podravskoj županiji, u katastarskim općinama: Dolci, D. Pištana, N. Jošava, Orahovica, S. Jošava  i Šumeđe, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području grada Orahovice predviđeno za prodaju, zakup, povrat, na rok 5 od godina, uz klauzulu o raskidu ugovora i prije isteka roka od 5 godina, ako se za to steknu uvjeti. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.