Odluka o nabavi izrav. ugov. s FRUCTUS Orahovica, prigodnih roba s obilježjem Grada Orahovice

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s FRUCTUS, Orahovica roba male vrijednosti, prigodnih roba s obilježjem Grada Orahovice.

S FRUCTUS, proizvodnja voćnih vina i likera, Orahovica, Kralja Zvonimira 63, OIB 80853769751, izravno se ugovara nabava roba male vrijednosti, prigodnih roba s obilježjem Grada Orahovice (voćni liker 0,2 l) u količini od 200 komada u ukupnoj vrijednosti od 6.258,00 kn bez PDV-a ili 7.697,34 kn s PDV-om, a sve prema Ponudi 095-2010 od 09.12.2010.godine, koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.