Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2010.godini

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04. ,79/07., 38/09. i 127/010.) i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta Grada Orahovice ("Službeni glasnik" Grada Orahovice br. 5/09), na prijedlog Gradonačelnika grada Orahovice, Gradsko vijeće Grada Orahovice, na 13. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, donijelo je ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUčJU GRADA ORAHOVICE U 2010. GODINI.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne Novine br. 174/04., 79/07., 38/09. i 27/010.), definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja iz članka 7. spomenutog Zakona, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. 

Cijelu analizu sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice pročitajte ovdje.