Zaključak o fin.potpori za vožnju biciklima od Orahovice do Vukovara dana 18.studenog 2010

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o financijskoj potpori za vožnju biciklima od Orahovice do Vukovara ZAJEDNICI UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA VIROVITIčKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE dana 18. studenog 2010. godine.

ZAJEDNICI UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA VIROVITIčKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Virovitica, M. Gupca 5, OIB 03405216451 daje se financijska potpora u iznosu od 700,00 kuna za troškove organiziranja vožnje biciklima od grada Orahovice do grada Vukovara 18. studenog 2010. godine.  

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.