Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT COMPUTERS Orahovica roba male vrijednosti

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s  BIT COMPUTERS Orahovica roba male vrijednosti, računalne opreme.

S BIT COMPUTERS Orahovica, P. Preradovića 2 OIB 92610219145 izravno se ugovara nabava  roba male vrijednosti, računalne opreme, antivirusne zaštite NOD32 po cijeni od 1.560,98 kuna bez PDV-a odnosno 1.920,01 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT COMPUTERS broj 106 od 28.09.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.