Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu DPU ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR

ORAHOVICA – Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donio je ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za izradu  Detaljnog plana uređenje „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ Orahovica.

Odabrana je ponuda URED OVLLAŠTENOG ARHITEKTA MARIO KRŠćANSKI Orahovica, Vladimira Nazora 62. Ponuditelj je ponudio najnižu cijenu usluga i udovoljava Pozivu za nadmetanje. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.