ODLUKA o održavanju komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2010 g.

ORAHOVICA – Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,110/04., 178/04. i 38/09) i članka 43.stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br.5/09.), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi  ODLUKU o povjeravanju poslova održavanja  komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2010. godinu trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica i o utvrđivanju cijene za održavanje komunalne infrastrukture.

Trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica u većinskom vlasništvu Grada Orahovice , temeljem članka 4. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 8/09.) povjeravaju se poslovi održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2010.godinu.  

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.