ZAPOčELA PROLJETNA DERATIZACIJA NA PODRUčJU GRADA

Poduzeću ASANATOR  Gradsko je poglavarstvo  povjerilo poslove provođenja postupka preventivne deratizacije u proljetnom dijelu na području Grada Orahovica.Asanator će postupak deratizacije provoditi po cijeni od 20,00 kuna za objekte individualnog  stanovanja,  a o svom trošku izvršit će deratizaciju stambenih objekata kolektivnog stanovanja, zelenih površina i divljih deponija.Postupak deratizacije već je  započeo, a  Asanator će ga na području Grada provoditi do 03. travnja. Ni ovoga puta, građani neće trebati plaćati troškove deratizacije, jer će ponovo svi troškovi biti plaćeni iz Gradskog proračuna.