NOVI DOM ZA ORAHOVAčKE VATROGASCE

članovi Gradskog poglavarstva Orahovice na zadnjoj su sjednici upoznati s inicijativom DVD-a Orahovica za izgradnjom novog vatrogasnog doma.

U dopisu, kojeg je Poglavarstvu uputio predsjednik orahovačkog DVD-a, Mario Hornung,  naznačeno je kako vatrogascima treba novi dom  zbog  potrebnog dodatnog  garažnog prostora i prostora za  obuku vatrogasne mladeži, kao i radi boljeg prilaza domu, jer je ispred postojećeg javno gradsko parkiralište, što ponekad otežava normalno prometovanje vatrogasnih vozila. Pored toga, u planu je u Gradu osnovati i profesionalnu postrojbu, a za sve to postojeći dom je neuvjetan.

Orahovački vatrogasci su Gradskom poglavarstvu predložili da Grad o svom trošku i na novoj lokaciji izgradi novi dom za potrebe DVD-a Orahovica, po svim europskim standardima, i prenese ga u vlasništvu DVD-a, a ono će potom Gradu u vlasništvo prenijeti postojeći vatrogasni dom, koji se nalazi na  vrlo privlačnoj lokaciji u središtu Grada.

Inicijativa DVD-a prihvaćena je od strane  članova Poglavarstva, pa bi  u narednom vremenu trebalo prići jenoj realizaciji.