Gospodarenje otpadom u Gradu Orahovici

Postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine

U proceduri donošenja Plana gospodarenja otpadom, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice proveo je postupak na tem…

Izvješće o javnoj raspravi Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine

 

  1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom donosi se na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ br. 3/17).…

Plan gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022.

 

JAVNA RASPRAVA …

Plan gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine

Temeljem članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), i članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), te članka 46, stavka 1, točka 18, Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 1/13), gradonačelnica Ana-Marija, Petin dipl.oec. donosi

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ORAHOVICE  ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE:…

Plave kante za odvojeno prikupljanje papira

Početkom mjeseca studenog 2017. godine na snagu je stupila Uredba Vlade RH koja gradovima i općinama daje tri mjeseca za pokretanje održivog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Grad Orahovica je u fazi izrade novog Strateškog dokumenta za razdoblje od 2017.-2022. godine, a poštujući rokove, u tijeku je postupka Prethodne ocjene o utjecaju plana na okoliš. Važno je znati da je do usvajanja novog Plana gospodarenja otpadom, na snazi  postojeći plan.…

Prijave nepropisno odbačenog otpada

Prijave nepropisno odbačenog otpada na području Grada Orahovice možete napraviti putem…

GospodarenjeOtpadom