R E P U B L I K A    H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 130-01/19-01/2

URBROJ: 2189/12-02/01-19-3

Orahovica, 27. veljače 2019.

            Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13), sukladno Izmjenama i dopunama Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni  odjel Grada Orahovice u 2019.godini, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavljuje,

J A V N I    P O Z I V

za dostavu prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO grada Orahovice za 2019. godinu

I

            U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ), Grad Orahovica iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

II

            Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu.

Polazniku/ci stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ isplaćuje novčanu pomoć, a Grad Orahovica troškove prijevoza.

Grad Orahovica podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (za prvo polaganje ispita).

Prava i obveze polaznika i Grada Orahovice uredit će se ugovorom.

III

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati slijedeće uvijete:

  • da su nezaposlene osobe i prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana
  • da nemaju više od godinu dana staža na poslovima iste/srodne djelatnosti, ali iste razine obrazovanja
  • da ispunjavanju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju

IV

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom odnosu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice na adresi: Franje Gavrančića 6, Orahovica

Naziv radnog mjesta: Referent za obračun plaća i drugih dohodaka

Opis posla: primanje i kontrola dokumentacije za obračun plaća, naknada, ugovora o djelu, vodi poslove blagajne i blagajničkog dnevnika, vodi evidenciju isplata iz blagajne, prati sve propise i promjene istih a koji se odnose na plaće, porez, izrađuje statistička izvješća iz područja plaća.

Stručna sprema: srednja stručna sprema- ekonomskog usmjerenja

Broj radnika: 1 (jedan)

V

 

            Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvijete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • kratki životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice).
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome o stručnoj spremi),
  • dokaz o tome da nemaju više od 12 mjeseci odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznene djela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci,
  • dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba.

Napomena: U službu ne može biti primljen osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i zaposlenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08 ,  61/11, 4/18).

VI

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se pismeno, putem pošte ili neposredno u pisarnicu grada Orahovice u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva od strane HZZ-a, na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica s naznakom „JAVNI POZIV -dostava prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

VII

 

            Kandidat kojeg odabere Grad Orahovica bit će predložen  HZZ-u.

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklopit će se s onim odabranim kandidatom kojeg čije uključenje u Program odobri HZZ, sukladno svojim pravilima.

Podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava uputit će se odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa dostavlja se samo izabranom kandidatu/kandidatkinji.

Poslodavac: Grad Orahovica

Kontakt: Pismena zamolba, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica

Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči Grada Orahovice, web – stranici Grada Orahovice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADA ORAHOVICE

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Javni poziv za financiranje udruga 2019.

Javni poziv udrugama 2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2019.

Proračun za 2019. u malom

Proracun u malom 2017 kopija

Dežurni telefon 0 - 24

Papuk doo Logo

Prijava kvara – dežurni telefon:

0981834002

Financiranje sportskih udruga

javni poziv 2019 300x125

Zajednica sportskih udruga

ZUSGO logo1

EU projekt: Ne dvoji - odvoji

NeDvojiOdvoji

PROCJENA RIZIKA Orahovica

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Lokalni program za mlade 2018. - 2021.

LPM PAUK Banner

Fiber Optics02

GospodarenjeOtpadom

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 66 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 244

Jučer 239

Ovaj tjedan 244

Ovaj mjesec 5629

Ukupno 1962122