Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 322-01/18-01/07

URBROJ: 2189/12-02/01-18-2

Orahovica 04.12.2018.

              

Na temelju Odluke gradonačelnice grada Orahovice, Ana-Marija Petin, dipl.oec. (Klasa: 322-01/18-01/07, Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 04. prosinca 2018. godine), raspisuje se

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa skloništem i obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području grada Orahovice za razdoblje 2019-2022. godine

I

  1. Raspisuje se Javni natječaj za obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa skloništem i obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području grada Orahovice za razdoblje 2019-2022. godine

 

  1. Ugovor za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja zaključit će se sa najpovoljnijim ponuditeljima na određeno vrijeme u trajanju od 4 (četiri) godine od dana potpisivanja ugovora, odnosno na vremensko razdoblje od 2019-2022. godine.

 

  1. Procjena vrijednosti za obavljanje poslova koji su predmet ovog Javnog natječaja iznosi 80.000,00 kuna sa PDV-om godišnje, odnosno 320.000,00 kuna sa PDV-om za razdoblje od 4 godine na koje se sklapa predmetni Ugovor.
  1. Potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora o povjeravanju poslova koji su predmet ovog Javnog natječaja- odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti Natječaju odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, instrumenta osiguranja u vidu bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika

 

  1. Ponuda treba sadržavati način i rokove plaćanja za izvršeni posao i rok važenja ponude.

 

  1. Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

   

- original ili presliku rješenja o upisu ponuditelja u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili original ili presliku izvatka iz odgovarajućeg registarskog upisnika, ne stariji od 6 mjeseci

   -  pravomoćno i konačno rješenje nadležnog ministarstva o udovoljavanju uvjetima propisanim za sklonište za životinje, sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi,

  - dokaz o stručnoj i tehničkoj sposobnosti za obavljanje predmetnedjelatnosti: popis i kvalifikacijska struktura radnika, popis vozila, uređaja i opreme potrebne za izvršenje poslova predmetne komunalne djelatnosti s preslikom knjižica vozila,

  - opis prostora skloništa s fotografijama i opisom organizacije službe te dokaz o načinu pružanja stalne veterinarske skrbi (ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o poslovnoj suradnji i slično)

     - SOL2 ne stariji od 30 dana,

    - potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim porezima, doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugim državnim davanjima za zadnji mjesec prije objave Javnog natječaja,

    - potvrdu da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđena za kaznena djela iz oblasti gospodarstva što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda i/ili javnobilježničkom izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu daje za pravnu osobu, ne starije od 6 mjeseci,

    - pisano jamstvo za ozbiljnost ponude,

    - izjavu o nepromjenjivosti cijena,

    - dokaz službe računovodstva grada Orahovice da nema financijskih dugovanja prema gradu Orahovici.

Sve navede isprave dostavljaju se u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

 II

Pisane ponude s punim nazivom i adresom ponuditelja u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ- Ponuda za obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa skloništem i obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području grada Orahovice za razdoblje 2019-2022. godine“ dostavljaju se pisarnici grada Orahovice, Orahovica, F. Gavrančića 6 neposredno ili poštom zaključno do 14. prosinca 2018. godine do 09,00 h.

Povjerenstvo će ponude otvarati 14. prosinca 2018. godine na adresi i prostorijama Grada Orahovice, Orahovica, F. Gavrančića 6 (mala gradska vijećnica) u 10,30 sati. Otvaranju mogu biti nazočni ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog natječaja neće se uzeti u razmatranje.

 III

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema slijedećim kriterijima:

  1. sposobnost za obavljanje djelatnosti:

   -oprema i poslovni prostor              do 15 bodova,

   - broj i struktura djelatnika             do 10 bodova,

   - dosadašnji poslovi                        do 10 bodova,

  1. povoljnost ponude:

    - ponuđena cijena                           do 20 bodova.

 

IV

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradsko vijeće grada Orahovice.

 

V

Gradsko vijeće grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu te poništiti Javni natječaj bez ikakvih obveza, objašnjenja i odgovornosti prema ponuditeljima.

 

VI

Sve dodatne obavijesti o Javnom natječaju mogu se dobiti svakog radnog dana u Gradskoj upravi Orahovica od 7-15 sati ili na telefon 033 673 351.

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Bal pod maskama 2019.

Maskare2019

Uredovni dan gradonačelnice

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2019.

Proračun za 2019. u malom

Proracun u malom 2017 kopija

Financiranje sportskih udruga

javni poziv 2019 300x125

Zajednica sportskih udruga

ZUSGO logo1

EU projekt: Ne dvoji - odvoji

NeDvojiOdvoji

PROCJENA RIZIKA Orahovica

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Lokalni program za mlade 2018. - 2021.

LPM PAUK Banner

Fiber Optics02

GospodarenjeOtpadom

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 67 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 19

Jučer 386

Ovaj tjedan 1649

Ovaj mjesec 7420

Ukupno 1953583