R E P U B L I K A    H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 6/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, koji će se osposobljavati za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za projekte – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

 

 

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

 • sudjeluje u izradi projekata iz područja Upravnog odjela
 • surađuje s trgovačkim društvima u realizaciji projekata iz djelokruga poslova Upravnog odjela
 • vodi potrebne evidencije i prati izvršenje svih potrebnih ugovora, surađuje s bankama, Županijom i resornim ministarstvima u vezi raspoloživih kreditnih linija predviđenih za poticaje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, daje naputke i usmjerava poduzetnike i poduzeća u vlasništvu Grada Orahovice na mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja i kreditiranja, pruža informacije o kreditiranju i natječajima i ministarstava, izrađuje planove i izvješća iz svog djelokruga
 • prati i izrađuje natječaje i usmjerava prijavitelje na iste
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti i pročelnika

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika  i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/18), koji koeficijent za radno mjesto „Viši stručni suradnik“ iznosi 2,50, Odlukom Gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaća za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa: 120-01/18-01/01, Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 19. veljače 2018.godine), kojom je osnovica određena u visini 2.400,00 kuna.

Člankom 32. Pravilnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5A/18) propisano je da za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Slijedom navedenoga plaću vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za projekte čini  85% plaće  od umnoška  osnovice  za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova.

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjela grada Orahovice, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, koji će se osposobljavati za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za projekte – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

 

Pravila testiranja

 • identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta
 • po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijesti u kojem vremenu ista treba odgovoriti
 • za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova
 • smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju
 • s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod pisanog testiranja
 • za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

         kandidata

 • ukoliko pojedini kandidat prekrši unaprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • Ustav Republike Hrvatske
 • Lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • Poticanje razvoja malog gospodarstva

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/10, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)

Pisano testiranje

-pisani test provjere znanja iz navedenih pravnih i drugih izvora

Praktični rad na računalu

-provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja na računalu u paketu MS Office

Intervju

-razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja na računalu

-Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelnici – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu na određeno vrijeme, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu  izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelnici Grada Orahovice.

POZIV NA TESTIRANJE

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će dostavljena kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će se objaviti na web stranici www.orahovica.hr, te na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1 kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Grad Orahovica

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Adventski radio na trgu

Adventski radio Manja

Winamp  Windows Media Player icon  itunes  Real Player icon  Quicktime

shoutcast

Uredovni dan gradonačelnice

Adventska čarolija u Orahovici

PlakatAdvent2018

ProgramAdvent2018 001

ProgramAdvent2018 002

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2018.

Ne dvoji - odvoji

NeDvojiOdvoji

Proracun u malom 2017 kopija

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Fiber Optics02

GospodarenjeOtpadom

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

Javna rasprava - lokalni program za mlade

LPM PAUK Banner

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 85 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 439

Jučer 378

Ovaj tjedan 3170

Ovaj mjesec 7215

Ukupno 1927874