Ovim putem pozivamo sve zainteresirane ugostitelje da se jave na na natječaj:

 

Na temelju Odluke gradonačelnice o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta na Turističkom kompleksu „Jezero – Ružica grad“ u Orahovici Klasa: 360-01/18-01/15, Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od  09. svibnja 2018.godine, raspisuje se

N A T J E Č A J

za davanje u zakup postojećih objekta na Izletištu „Jezero“ Turističkom kompleksu „Jezero -Ružica grad“ u Orahovici

 I

             Raspisuje se natječaj za davanje u zakup postojećih objekata na Izletištu „Jezero“ na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ u Orahovici  za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, i to:

Postojeći objekt s lijeve strane jezera gledajući od ceste prema brani ukupne površine 85 m2. Početna cijena zakupa iznosi 20.000,00 kn za godinu.

Postojeći objekt s desne strane jezera gledajući od ceste prema brani ukupne površine 130 m2. Početna cijena zakupa iznosi 25.000,00 kn za godinu.

Postojeći objekt s desne strane jezera gledajući od ceste prema brani ukupne površine 60 m2. Početna zakupnina iznosi 15.000,00 kuna za godinu.

Postojeći objekti iz točke I. ovog natječaja daju se u zakup na rok od 5 godina u zatečenom stanju s tim da je zakupnik o svom trošku dužan dovesti potrebitu električnu energiju do svog mjesta i ugraditi sat za mjerenje potrošnje.

II 

Izlicitirana zakupnina za postojeće objekte iz točke I. ovog Odluke mora se uplatiti do potpisivanja Ugovora o zakupu za tekuću godinu odnosno do 21.05. 2018.godine, kada je i potpisivanje navedenog ugovora, a za ostale godine do 01.04. tekuće godine.

U slučaju neplaćanja zakupnine do potpisivanja ugovora o zakupu, smatrat će se da je ponuditelj odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, te pravo na zakup postojećeg objekta ima prvi sljedeći zakupnik koji udovoljava uvjetima natječaja (koji ispunjava formalne uvjete i ponudio je slijedeću najveću zakupninu), a u slučaju neplaćanja zakupnine za ostale godine zakupa u roku iz stavka 1. ove točke, Grad Orahovice si zadržava pravo jednostranog raskida ugovora na štetu zakupnika.

III

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, koja im je i pretežita djelatnost te koje uplate iznos jamčevine u visini 10% početnog iznosa zakupnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun broj IBAN: HR6325000091830700005, Model: HR24, Poziv na broj: 7722- OIB uplatitelja ili na gradskoj blagajni, F. Gavrančića 6, Orahovica.

            Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude imaju fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Orahovice, uz uvjet da nakon rangiranja pristiglih ponuda prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. U slučaju da slijedeći rangirani ponuditelj s pravom prednosti ne prihvati najveći iznos zakupnine, pravo imaju slijedeći rangirani ponuditelji.

Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koje imaju podmirene sve porezne obveze, te koje prema Gradu Orahovici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Orahovice (PAPAUK d.o.o., VODA d.o.o., PAPUK PLIN d.o.o.) imaju podmirena sva dugovanja temeljem potraživanja Grada Orahovice po bilo kojem osnovu, nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koja trenutno nisu u blokadi i koje se najmanje 6 mjeseci aktivno bave ugostiteljskom djelatnošću.

Pod aktivnim bavljenjem ugostiteljskom djelatnošću smatra se pružanje ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu iz skupine Hotela, Restorani, Barovi.

IV 

            Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

  • kratak opis djelatnosti koja će se obavljati na navedenom zemljištu
  • ponuđeni iznos zakupnine
  • presliku Rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba
  • presliku obrtnice i osobne iskaznice ako je ponuditelj obrtnik
  • potvrdu Porezne uprave o poreznom dugu ne stariju od 30 dana
  • potvrdu grada Orahovice i trgovačkih društava u vlasništvu grada Orahovice (PAPUK d.o.o, VODA d.o.o i PAPUK PLIN d.o.o) o nepostojanju duga
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini

Ponuda se može podnijeti za sve objekte iz točke I. ovog natječaja, dok se ugovor o zakupu može sklopiti samo za jedan objekt.

V 

           Pisane ponude s punim nazivom i adresom ponuditelja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s  naznakom „ZA NATJEČAJ JEZERO – NE OTVARAJ“ Gradu Orahovici, Franje Gavrančića 6, Orahovica putem pisarnice Grada ili poštom zaključno s  17. svibnjem 2018.godine u 8,00 sati.

           Javno otvaranje ponuda biti će 17. svibnja 2018.godine u 08,15 sati u prostorijama Gradske uprave grada Orahovice, F. Gavrančića 6.

           Pravo sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju ponuditelji ili ovlašteni predstavnici  ponuditelja.

Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja (nije priložena natječajna dokumentacija, ponuđena cijena ispod početne, nisu podmirena sva dugovanja) neće se uzeti u razmatranje.

VI 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

VII 

           Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnica grada Orahovice.

Sudionik u natječaju koji udovoljava formalnim uvjetima natječaja ima pravo prigovora na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prigovor se podnosi Gradskom vijeću grada Orahovice u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Odluka Gradskog vijeća je konačna.

VIII 

Gradonačelnica grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu i poništiti natječaj bez ikakvih obveza prema ponuditeljima.

IX 

            Sve dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti svakog radnog dana u Gradskoj upravi grada Orahovice u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili na telefon 033/673351.

 

Cijeli dokument pogledajte na poveznici ovdje:

Natječaj za davanje u zakup postojećih objekta na Izletištu „Jezero“ Turističkom kompleksu „Jezero -Ružica grad“ u Orahovici

 

 

 

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Javni poziv za financiranje udruga 2019.

Javni poziv udrugama 2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2019.

Proračun za 2019. u malom

Proracun u malom 2017 kopija

Dežurni telefon 0 - 24

Papuk doo Logo

Prijava kvara – dežurni telefon:

0981834002

Financiranje sportskih udruga

javni poziv 2019 300x125

Zajednica sportskih udruga

ZUSGO logo1

EU projekt: Ne dvoji - odvoji

NeDvojiOdvoji

PROCJENA RIZIKA Orahovica

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Lokalni program za mlade 2018. - 2021.

LPM PAUK Banner

Fiber Optics02

GospodarenjeOtpadom

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 102 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 176

Jučer 375

Ovaj tjedan 551

Ovaj mjesec 8261

Ukupno 1964754