Temeljem članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N. br. 86/08 i 6/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

„Referent za protokol i odnose s javnošću“- 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

 • obavlja poslove vezane uz protokol koji obuhvaćaju organizaciju i provođenje događaja i vođenje evidencije na kojima su nazočni dužnosnici, pročelnici i druge osobe koje
 • predstavljaju Grad Orahovicu za vrijeme svečanih, radnih posjeta te drugih primanja,
 • obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije prezentiranja informacija i odnose s javnošću, poslove medijskog i promidžbenog prezentiranja aktivnosti Gradonačelnice,
 • obavlja poslove pripreme istupa Gradonačelnice, zamjenika Gradonačelnice, poslove suradnje Grada Orahovice s drugim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu,
 • obavlja poslove izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala te koordinacije organiziranja tribina, savjetovanja i seminara o pitanjima značajnim za Grad Orahovicu,
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sastanaka te prijema delegacija vezanih za poslove
 • lokalne, regionalne i međunarodne suradnje,
 • obavlja složenije stručne poslove odnosno priprema stručna mišljenja i analizu dokumentacije vezane za poslove suradnje sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja poslove organizacije primanja, posjeta, dočeka gostiju prilikom službenih posjeta i sastanaka Gradonačelnice, zamjenika Gradonačelnice i Gradskog vijeća Grada Orahovice,
 • ostvaruje odnose s javnošću i sredstvima javnog priopćavanja,
 • obavlja poslove koji se odnose na uspostavu i održavanje dobrih odnosa s vjerskim zajednicama, udrugama branitelja i stradalnicima Domovinskog rata, udrugama za razvoj civilnog društva, ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, građanske inicijative i pitanja mladih,
 • ažurira službenu web stranicu Grada Orahovica vijestima o aktivnostima Gradonačelnice, zamjenika Gradonačelnice i Jedinstvenog upravnog odjela Grad Orahovice, te o događanjima u organizaciji Grad Orahovice,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja odsjeka za opće i pravne poslove i Pročelnice

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grad Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice, br. 4/18), koji koeficijent za radno mjesto „Referent“ iznosi 2,50 i Odlukom Gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice ( KLASA: 120-01/18-01/01, URBROJ: 2189/12-01/01-18-1 od 19. veljače 2018. godine), kojom je osnovica određena u svoti od 2.400,00 kuna bruto.

Slijedom navedenog plaću Referenta za protokol i odnose s javnošću čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, usmene provjere poznavanja stranog jezika, praktičnog rad na računalu i intervjua.

Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice na radno mjesto „Referent za protokol i odnose s javnošću“.

  Pravila testiranja

 • po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,
 • po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu na ista treba odgovoriti,
 • za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,
 • smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju,
 • s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera poznavanja stranog jezika, provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju (razgovor),
 • provjera poznavanja stranog jezika, provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod pisanog testiranja,
 • za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati

    Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • Ustav Republike Hrvatske
 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • uredsko poslovanje
 • radni odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • mediji
 • pravo na pristup informacijama
 • zaštita osobnih podataka

    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 • Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/10, 60/01 – vjerodostojno
 • tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • (NN br. 86/08 i 61/11)
 • Zakon o medijima (NN br. 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i (5/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

     Usmena provjera poznavanja stranog jezika

 • provjera poznavanja stranog jezika sastoji se od osnova konverzacije na stranom jeziku

     Praktični rad na računalu

 • provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja na računalu u paketu
 • MS Office

      Intervju

 • razgovor s povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili
 • testove, provjeru poznavanja stranog jezika i praktičnu provjeru znanja rada na računalu
 • Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i
 • motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave

 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelnici – Izvješće potpisuju svi članovi povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijamu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima  prijavljenim na oglas.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku oda 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelnici Grada Orahovice.

POZIV NA TESTIRANJE

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici www.orahovica.hr, te na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1 kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

Grad Orahovica

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

Javni poziv za financiranje udruga 2019.

Javni poziv udrugama 2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2019.

Proračun za 2019. u malom

Proracun u malom 2017 kopija

Dežurni telefon 0 - 24

Papuk doo Logo

Prijava kvara – dežurni telefon:

0981834002

Financiranje sportskih udruga

javni poziv 2019 300x125

Zajednica sportskih udruga

ZUSGO logo1

EU projekt: Ne dvoji - odvoji

NeDvojiOdvoji

PROCJENA RIZIKA Orahovica

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Lokalni program za mlade 2018. - 2021.

LPM PAUK Banner

Fiber Optics02

GospodarenjeOtpadom

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 196 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 75

Jučer 362

Ovaj tjedan 437

Ovaj mjesec 5822

Ukupno 1962315