Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNICA

KLASA: 112-01/17-01/03

URBROJ: 2189/12-01/01-17-4

Orahovica, 21. srpnja 2017.

            Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.br.86/08 i 61/11) Gradonačelnica Grada Orahovice, objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice, na radno mjesto

„Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela “ – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme  uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

  1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

-          upravlja i koordinira radom upravnog odjela, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, te odlučuje o prvostupanjskom postupku,

-          organizira poslove i raspoređuje ih na službenike, te prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,

-          zastupa odjel i potpisuje akte odjela u pravnom prometu

-          priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće

-          izrađuje financijski plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela,

-          utvrđuje terminski plan priprema i planiranja proračuna Grada i proračunskih korisnika,

-          izrađuje smjernice za plan i pripremu jednogodišnjih i višegodišnjih projekcija plana proračuna i ostalih financijskih dokumenata,

-          iznosi prijedlog financijsko-planskih dokumenata Gradonačelniku i Gradskom vijeću, kao i svih izvješća iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela,

-          priprema izvješća i ostale akte vezane za Zakon o fiskalnoj odgovornosti,

-          predlaže mjere za poboljšanje naplate potraživanja,

-          obavlja stručne poslove vezane za razvitak i poticanje gospodarstva i poduzetništva,

-          obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela,

-          odgovoran je za zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela, a za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku.

Podaci o plaći:

            Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.8/15) koji koeficijent za radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela iznosi 5,05, i Odlukom gradonačelnika o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa:120-

01/10-01/01,Urbroj:12-01/10-2 od 23.rujna 2010. godine), kojim je osnovica određena u svoti od 1.625,50 kuna.

Slijedom navedenog plaću Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

  1. TESTIRANJE KANDIDATA

      Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

            Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice.

Pravila testiranja

-          po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

-          po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu na ista treba odgovoriti,

-          za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,

-          smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju,

-          s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju (razgovor),

-          provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod testiranja.

-          Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,

-          ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

-          Ustav Republike Hrvatske

-          lokalna i područna (regionalna) samouprava

-          opći upravni postupak

-          uredsko poslovanje

-          radni odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

-          fiskalna odgovornost

-          komunalno gospodarstvo

-          lokalni porezi

-          financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

-          proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunsko računovodstvo.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

-          Ustav Republike Hrvatske (NN br.85/10 – pročišćeni tekst i 5/14),

-          Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/10, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),

-          Zakon o općem upravnom postupku (NN br.47/09),

-          Uredba o uredskom poslovanju (NN br.7/09),

-          Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)

-          Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14)

-          Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

-          Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/16)

-          Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16)

-          Zakon o proračunu (NN br 87/08, 136/12, 15/15).

Praktični rad na računalu

-          Provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja rada na računalu u paketu MS Office.

Intervju

-          razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja rada na računalu,

-          povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku gradonačelnici grada Orahovice – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Gradonačelnica donosi rješenje o imenovanju pročelnika/ce, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu imenovanog kandidata može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

POZIV NA TESTIRANJE

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici www.orahovica.hr, te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1.kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

Grad Orahovica

Pretraživanje

Kontaktirajte nas

Gradski mail

Uredovni dan gradonačelnice

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2018.

Proracun u malom 2017 kopija

Privatnost i zaštita osobnih podataka

zastita osobnih podataka GDPR

VideoGalerija

smjestaj

Fiber Optics02

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice

 

GospodarenjeOtpadom

Strategija

 

Skyline Web kamera

Webcam Live

TZG Orahovica Logo04

kamere park

KamereNaJezeru

Tko je online

Imamo 81 gostiju i nema članova online

Broj posjetitelja

Danas 73

Jučer 516

Ovaj tjedan 3883

Ovaj mjesec 14351

Ukupno 1850996